ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ (เที่ยวชุมชน ยลวิถี) จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. วัดพะโคะหรือชื่อเป็นทางราชการว่าวัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพิพัทสิงห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสนา โบราณคดี ศาสนา และเกี่ยวข้องกับประวัติหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ความสำคัญของวัดพะโคะ
๑) เคยใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
๒) เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลิกเจดีย์ (พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ)
๓) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือที่เรียกว่า พระโคตมะ (พะโคะ)
๔) เป็นวัดที่มีความสำคัญเกี่ยวโยงกับประวัติหลวงปู่ทวด ที่หลวงปู่ทวดได้บูรณะวัดและพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ
๕) เป็นวัดที่มี่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดี มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ และมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙) เกี่ยวกับปริศนาธรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ ,ศาลาตัดสินความหรือวิหารที่เคยใช้ที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา,เจดีย์องค์เล็ก,พระพุทธรูปที่ระเบียงคต,ช้างล่อหัวที่ฐานพระเจดีย์,พระพุทธรูปทรงเครื่องทวดยายหฺมฺลี,รอยเท้าหลวงปู่ทวด ,บ่อน้ำซักจีวรหลวงปู่ทวด และลูกแก้วคู่บารมี เป็นต้น
กิจกรรม
– กราบนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ทวด
– เยี่ยมชมโบราณสถาน /สถานที่สำคัญ
– สวดมนต์หมู่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต
– สนทนาธรรมะกับเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุสงฆ์ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย รับวัตถุมงคล/ของที่ระลึก
– ถ่ายภาพเป็นทีระลึก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม