ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดเลย

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแสงภา หมู่ 2 บ้านป่าก่อ และหมู่ 3 บ้านหัวนา ชุมชนเป็นลักษณะชุมชนชนบท อยู่ในหุบเขา มีวิถีชีวิตในการพึ่งพาตนเอง วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งหลอมรวมจิตใจ เกิดความรักความสามัคคีของชาวบ้าน 

ชุมชนคุณธรรมวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา รักษาศีล อย่างเคร่งครัด ทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข เช่น วันโกน วันพระ จะงดเว้น การฆ่าสัตว์ มีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ซึ่งชาวบ้านร่วมกันตกแต่งเครื่องสักการะพระรัตนตรัย มีชื่อเรียกว่า “ต้นดอกไม้” จะต้องทำให้เสร็จภายใน วันเดียว คือ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และมีพระพุทธรูปที่สำคัญและเก่าแก่ เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง

  • สักการะพระประธาน ในอุโบสถวัดศรีโพธิ์ชัย
  • สักการะหลวงพ่อเพชร ในมณฑป
  • มีการรวมกลุ่มแกะสลักไม้แบบโบราณ ในวันโกน วันพระ ของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแสงภา

พระธาตุดินแทน
มีอายุราว 200 ปี เป็นพระธาตุที่เกิดจากการนำดินมากองสูงจนเกือบเป็นเนินเขาขนาดย่อม ด้านหลังขององค์พระธาตุ ซึ่งมีบันไดดินเป็นทางขึ้นไปสู่ รอยพระพุทธบาท
-สักการะพระธาตุดินแทน และรอยพระพุทธบาท ระหว่างทางสามารถแวะถ่ายรูปนาขั้นบันได หน้าวัดพระธาตุดินแทน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวหน้าโรงเรียนบ้านแสงภา “ที่นี่แสงภา ภูฎานเมืองไทย”
เป็นจุดเช็คอินที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ มีต้นดอกไม้ใหญ่ เรียงกันอยู่ และจะมองเห็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขา

จุดชมวิวหน้า อบต.แสงภา
มองเห็นวัดศรีโพธิ์ชัย ทุ่งนา และชุมชนบ้านแสงภา และบ้านหัวนา เป็นอีก 1 จุดที่ต้องมาเช็คอิน

น้ำตกคิ้ง
เป็นน้ำตกในลำน้ำแพร่ มีลักษณะเป็นแก่งหิน 2 – 3 ชั้น มีความกว้างประมาณ 25 เมตร สูง 5 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง

น้ำตกช้างตก
อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นไปประมาณ 500 เมตร อยู่ใน ลำน้ำแพร่เช่นกัน แต่มีความลาดชันมากกว่า

น้ำตกวังตาด
น้ำตกวังตาดเกิดจากลำน้ำแพร่ไหลตกลงมาจากผาหินเตี้ย ๆ เช่นเดียวกับน้ำตกช้างตกและน้ำตกคิ้ง โดยตัวน้ำตกวังตาดมีสองชั้น และสูงประมาณ 5 เมตร ชั้นแรกมีขนาดใหญ่กว่าชั้นที่ 2 เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

สวนป่านาปอ
โครงการพื้นที่ความมั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (สวนป่านาปอ) เป็นจุดท่องเที่ยว และจุดเรียนรู้ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีการจัดสวน ให้เห็นเป็นทิวดอกไม้ยาว

อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย
เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี

น้ำตกตาดเหือง
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15 เมตร ความกว้างประมาณ 20 เมตร เกิดจากลำห้วยตาดเหือง ซึ่งไหลผ่านระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ทำให้มีชื่อเรียกน้ำตกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกมิตรภาพไทย-ลาว

ภูหัวฮ่อม
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานภูหัวห้อม มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันเป็นพรมแดนไทยลาวได้อย่างถนัดตา

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ ไร่กำนันวิรัตน์
เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้และเรียนรู้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
แหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร และแปรรูปสมุนไพร

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

กราบสักการะหลวงพ่อเพชร, พระใหญ่ในอุโบสถ ชมโบราณสถานที่งดงาม
วัดศรีโพธิ์ชัย  ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง

การแกะสลักไม้แบบโบราณ และต้นดอกไม้ที่ระลึก
วัดศรีโพธิ์ชัย
– ชมและทดลองแกะสลักไม้กับปราชญ์ชาวบ้าน
– ประดิษฐ์ต้นดอกไม้ และเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก

นั่งรถอีแต๊ก ชมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
รอบ ๆ หมู่บ้าน นั่งรถอีแต๊กชมสวนที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ แวะชม ชิม ผลผลิตทางการเกษตร และจุดชมวิว ที่จะมองเห็นหมู่บ้านแสงภา บ้านหัวนาและบ้านป่าก่อ ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ทำไม้กวาด ดอกหญ้า
โรงเรียนแม่มด เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม