ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนากลาง จังหวัดพังงา

ที่ตั้ง บ้านนากลาง หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๑.มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยมีโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ทำการปลูกเมลอนเพื่อการค้าเป็นเจ้าแรกของจังหวัดพังงา ใช้สายพันธุ์อามาอิ พันธุ์เจพีออแรนจ์ และพันธุ์แคนซา ใช้พลังงานจากแผ่นโซลาร์ เซลล์ ควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ยแบบอัตโนมัติในระบบน้ำหยด และระยะเวลาการให้น้ำตามความต้องการของพืช และสภาพภูมิอากาศ แนวคิดในการหันมาปลูกผัก ผลไม้ในโรงเรือนระบบปิด เนื่องจากการเพาะปลูกที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาภัยจากธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง น้ำท่วม วาตภัย ซึ่งเป็นภัยที่ควบคุมไม่ได้ จึงได้มีความคิดที่จะปลูกพืชระบบปิดซึ่งสามารถควบคุมการผลิตได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – ศุกร์ ๐9:๐๐ – 17:๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว – ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ /
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6279 5380
๖.ช่องทางออนไลน์
facebook ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนา
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม