เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ๑.เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นอาหารของเหล่าพะยูน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกทะเลชนิดต่าง ๆ มีชายหาดที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา และสวนผลไม้เป็นหลัก วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้านที่เรียบง่าย เหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำเกาะลิบงที่ชวนหลงใหล เกาะลิบง เป็นแหล่งพบฝูงพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งชาวลิบงเองร่วมกันอนุรักษ์ด้วยหัวใจ เกาะลิบงถือเป็นสวรรค์ของนักดูนกอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ เป็นถิ่นอาศัยของนกทะเลและนกชายเลนที่หนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะปรากฏช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวันเวลา 0๖.00 – 1๘.๐0 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ -ค่าเรือโดยสาร คนละ ๔๐ บาท
– ค่าเหมาเรือ ลำละ 560 บาท ต่อเที่ยว
– ค่าเหมารถซาเล้ง คิดตามระยะทาง
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ :ชมพะยูน ชมสะพานหิน การตกหมึก การนั่งเรือไปยังเกาะใกล้เคียง ชมฝูงนกอพยพจากไซบีเรีย ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙ ๓๒๒๗ ๖๐๓๖
๗. ช่องทางออนไลน์ Facebook : Jeerasak Pangta
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม