ชุมชนคุณธรรมบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

บ้านเขาหลักตั้งอยู่ในหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นมีผู้คนอพยพเข้ามาทำไร่ ทำสวน และปลูกกระท่อมอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน  มีกิจกรรมสนุกมากมาย อาทิ พายเรือคายัค ล่องแก่ง เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนดูวิธีการเลี้ยงไก่ดำชมและเล่นกับแพะของชุมชนที่โรงเลี้ยงแพะ ชมวิธีการทำกล้วยหินฉาบ แวะสักการะไหว้พระนอนทรงเครื่องมโนราห์ ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดภูเขาทอง

คำขวัญชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติ สะอาดสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำพาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ชุมชน หมู่บ้านสะอาด  บรรยากาศดี  สามัคคีเป็นหลัก  คำนึงถึงความพอเพียง  จุดเด่น ทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นชุมชนที่มีความรัก  ความสามัคคีและมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดภูเขาทอง วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ประชาชน เดินทางไปกราบไหว้พระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพพานหรือพระนอนทรงเทริดมโนราห์อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็นที่นับถือ กราบไหว้ของชาวบ้านชุมชนบ้านเขาหลักและนักท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีภูเขาหลักจัน แหล่งโบราณคดีภูเขาหลักจัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรังจ.ตรัง ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘  เป็นสถานที่ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

แหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน นางเสาวนีย์  ศรีหมอก ๑๓๘ หมู่ที่ ๗  ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านของชุมชนบ้านเขาหลัก  เช่น ขนมขี้มอด  ขนมเค้ก ขนมบ้า ส่งขายภายในชุมชน และเป็นของฝากนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำตก บ้านเขาหลัก น้ำตกบ้านเขาหลัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ ๑๘ กม.  มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ถ้ำน้ำทะลุ หรือถ้ำลุ ถ้ำน้ำทะลุหรือถ้ำลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุดอ.เมืองตรัง จ.ตรัง ถ้ำลุเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมาก จุดเด่น มานลิเก ห่างจากตัวเมืองตรัง ประมาณ ๒๕ กม. ภายในถ้ำอากาศเย็น สบาย สวยงามมาก

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภูผาฟาร์ม ฟาร์มแพะบ้านเขาหลัก ภูผาฟาร์ม บ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่เด็ก/ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำ บ้านเขาหลัก ศูนย์เรียนรู้ การเลี้ยงไก่ดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่เด็ก/ประชาชน และนักท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของ นางเสาวนีย์ศรีหมอก ศูนย์เรียนรู้การพืชผักสวนครัว การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๗ บ้านเขาหลักต.น้ำผุด อ.เมืองตรังจ.ตรัง สร้างรายได้และเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

พายเรือคายักล่องแก่ง บ้านเขาหลัก ล่องเรือชมธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรังใช้เส้นทาง ตรัง-น้ำผุด ระยะทาง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ความสนุกสนานล่องแก่งบ้านเขาหลัก ตื่นเต้น เย็นฉ่ำ ด้วยการล่องเรือคายัก ผ่านแก่งหินต่าง ๆ และชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางตลอดระยะทาง ๔ กิโลเมตร

งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ชุมชนบ้านเขาหลัก งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ของที่ระลึกฝีมือของสมาชิกในชุมชนบ้านเขาหลักเป็นผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

กิจกรรมบวชป่าบ้านเขาหลัก ชุมชนคุณธรรมฯ บ้าน เขาหลัก การบวชป่าเป็นประเพณีพื้นบ้านของชุมชนบ้านเขาหลักได้ปลูกจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม