อุทยานวังมัจฉา จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง วัดปทุมธาราราม หมู่ 3 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๑.อุทยานวังมัจฉาเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำอำเภอกะเปอร์ ซึ่งมีปลาน้ำจืดมากมาย ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลานิล อาศัยอยู่จำนวนมากและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลาและพักผ่อนบรรยากาศร่มรื่น สงบ “อุทยานวังมัจฉา”เป็นที่เที่ยวใหม่ที่บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบายวังมัจฉาแห่งนี้มีบริการพานักท่องเที่ยวพายเรือคายักล่องตามลำคลองบางปรุอันใสแจ๋ว เห็นถึงพื้นด้านล่าง ระหว่างทางบางช่วงจะผ่านเกาะแก่งเล็ก ๆ ได้อารมณ์ผจญภัยหน่อย ๆ และมีบริเวณที่ชาวบ้านพยายามปลูกต้น “พลับพลึงธาร” พืชพื้นถิ่นของ จ.ระนอง ที่จะขึ้นเฉพาะในที่ที่น้ำใสสะอาดและน้ำไหลเวียนเท่านั้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๗.00 – ๑๘.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี เดือนตุลาคม – มกราคม พายเรือชมดอกพลับพลึงธารได้
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 300.-บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ปั่นจักยานน้ำให้อาหารปลา
– พายเรือคายัค
– ล่องเรือชมพลับพลึงธาร
– ล่องแก่งคลองกะเปอร์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 8180 9188 (ลุงน้อย)
๗.ช่องทางออนไลน์ กะเปอร์ แปดหนึ่ง
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม