ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม

ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเรือ บรรพบุรุษอพยพมาจาก อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี “บ้านท่าเรือ” เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองอีสาน ได้แก่ แคน , พิณ , โหวด , โปงลาง , กลอง , ปี่นก , ปี่ภูไท และของที่ระลึก ,ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกบัวน้อย , ลายเกร็ดเต่า , ลายหางกระรอก , ลายลูกแก้ว  

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของจังหวัดนครพนม คือ ชนเผ่าไทยอีสาน มีการแต่งกายและภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าไทยอีสาน มีความสามัคคี โอบอ้อมอารี มีมิตรไมตรีแก่ผู้มาเยือน เป็นหมู่บ้าน    ที่ผลิตเครื่องดนตรีอีสานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เช่น แคน พิณ โหวด โปงลาง ปี่นก ปีภูไท และยังมี ศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดประจำหมู่บ้านและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการทำกิจกรรมของชุมชน

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
เป็นสถานที่ในการผลิตผ้าไหมส่งขายทั้งในและนอกพื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สถานที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ฐานเรียนรู้พิณ
สถานที่ในการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านพิณ นายนัสทวุธ ไชยปัญหา 55 หมู่ 8

ฐานเรียนรู้แคน
สถานที่ในการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านแคน นายพรศักดิ์ ชาสงวน 37/33 หมู่ 1

ฐานเรียนรู้การทำโหวด
สถานที่ในการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านโหวด นายมิตร แมดมิ่งเหง้า ๘๘ หมู่ ๒

ฐานเรียนรู้สำนักสงฆ์ โพนสวรรค์
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองเรือ
อ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านใช้ในการทำมาหากินในชุมชน

ศาลปู่ตาและป่าชุมชน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุ่งนา
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวนาปี และนาปรัง

สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผักสวนครัว/ปลูกแตงร้านหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การตักบาตรข้าวเหนียว
บริเวณถนนเส้นกลางของหมู่บ้าน พระภิกษุและสามเณรออกรับบิณฑบาต เวลา 06.30 น. ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอทำบุญตักบาตรบริเวณถนนเส้นกลางของหมู่บ้าน

การทำพวงกุญแจ ปีนก ปี่ภูไท
นายเจียม อนุสนธิ์/นางทม ปติโยพันธ์/นางหนูเบ็ญ บินศรี นักท่องเที่ยวร่วมทำพวงกุญแจ พิณ แคน โหวด

การร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย การแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย

การปั่นจักรยาน
ปั่นจักรยานเที่ยวชมหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม