พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ตั้ง 750 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นสถานที่ได้จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) กรุณามอบไว้ให้ นอกจากนั้นยังจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี การขุดแต่ง บูรณะ โบราณสถาน รวมถึงสิ่งของที่ประชาชนได้มอบไว้ให้
2.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
คนไทย 20 บาท
ชาวต่างประเทศ 50 บาท
4.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4424 2958
5.ช่องทางออนไลน์
http://www.finearts.go.th/mahavirawongmuseum/
อีเมล : mahaviravong_mu@yahoo.com
6.สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม