พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง ถนนอินยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๑.เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้มาจากวัดสำคัญและแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลำพูน จำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ชิ้น ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่รวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่มีอยู่มากมาย ในภาคเหนือของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง โดยมหาอำมาตย์โท พระยาราชนกุลวิบูลย์ภักดี (อวบ เปาโรหิต) สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ เป็นผู้ริเริ่มการนี้มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเปิดวันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
1. ชาวไทย คนละ ๒๐ บาท
2. ชาวต่างชาติ คนละ ๑๐๐ บาท
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 5351 1186 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม