พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) (Kalasin art gallery) เป็นแหล่งข้อมูลที่บูรณาการความรู้สมัยเก่ากับสมัยใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง ๑๘ อำเภอ เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.๑๖.๐๐ น. หยุดทำการทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 4384 0163
๕.ช่องทางออนไลน์ เพจหอศิลป์เมืองกาฬสินธุ์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม