ชุมชนคุณธรรมวัดกู่ประภาชัย จังหวัดขอนแก่น

เป็นชุมชนเกษตรกรรม เนื่องจากมีคลองชลประทาน (หนองหวาย) ไหลผ่าน โดยจากประวัติความเป็นมา ได้มีกลุ่มพรานพ่อใหญ่ ๕ บรรพบุรุษ เห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีความคิดตั้งรกรากในบริเวณนี้ ปัจจุบันมีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ครัวเรือน และประชากรรวมทั้งสิ้น ๙๘๙ คน

ความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯ วัดกู่ประภาชัย คือ มีโบราณสถานกู่ประภาชัย การพัฒนาความพร้อมของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงอาหาร ของฝากและสินค้าจากชุมชน (เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

กู่ประภาชัย
เป็นโบราณสถานที่มีลักษณะแผนผังเป็นอโรคยาศาล ได้ตั้งอยู่ภายในวัดบ้านนาคำน้อย เป็นสถาปัตยกรรมของขอม ศิลปะแบบบายน ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชที่ ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗  

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
– เรียกว่า “บาราย” ตั้งอยู่ภายในวัดกู่ประภาชัย เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๑.๙ เมตร ผนังขอบสระทั้ง ๔ ด้าน เรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมจากธรรมชาติตลอดทั้งปี
– ที่ผ่านมาเคยมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้สำหรับพระราชพิธีสำคัญถึง ๔ ครั้ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน
– ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างขึ้นมา เพื่อต้องการเก็บรักษาวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมือง ให้อยู่ในสถานที่เดิม และชาวบ้านจะมีความผูกพันกับกู่ประภาชัยแห่งนี้เป็นอย่างมาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ฝาย หนองหวาย
– เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน โดยนักท่องเที่ยวจะเดินทางพาครอบครัว เพื่อนสนิท พักผ่อนรับประทานอาหาร และเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณแห่งนี้ เนื่องจากมีน้ำใสไหลเย็น ผ่านโขดหินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ
ที่บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ มีการเลี้ยงจิ้งหรีดประมาณ ๖๕ ครัวเรือน จิ้งหรีดที่เลี้ยงมี ๒ ชนิด คือ จิ้งหรีดทองดำและจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ นายเพ็ชร วงค์ธรรม ยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน โทร ๐๘ ๑๐๖๐ ๙๑๘๖

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สรงน้ำกู่ประภาชัย
กู่ประภาชัย – ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยจะนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับกู่ประภาชัย มาทำพิธีขอขมาและรดสรงกู่ โดยเชื่อว่าใครที่ได้สรงน้ำขอพรจากกู่ประภาชัย จะมีชัยชนะเหนือสิ่งไม่ดีทั้งปวง นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชีวิต

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม