พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ จ.นครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง เลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 ๑. นายสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำ รูปหนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทำตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งยังทำนุบำรุงความเป็นไทย โดยการใช้เครื่องดนตรีไทยที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติไทย โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและ หนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ
คุณลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2481 ที่บ้านสระแก้ว เลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสระแก้ว และได้เรียนวิธีการแกะหนังตะลุง จากนายทอง หนูขาว ซึ่งเป็นช่างแกะหนังตะลุงฝีมือดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนมีความ สามารถในการแกะหนังตะลุงและ หนังใหญ่ได้เป็นอย่างดีและได้เล่นหนังตะลุงด้วยสุชาติ ทรัพย์สิน มีความสามารถในการเขียนรูปและแกะตัวหนังตะลุง โดยสามารถออก แบบตัวหนังตะลุง และ หนังใหญ่ ได้ตามแบบ โบราณและแบบประยุกต์ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้สุชาติ ทรัพย์สินยังมีความสามารถ ในการเขียน กาพย์กลอนและบทหนังตะลุง ที่บ้านของนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน จะมีการสาธิตการทำตัวหนังตะลุง และมีการสาธิต การเล่นหนังตะลุงให้กับผู้ที่สนใจด้วย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ นิยม มาดูศิลปะการแกะหนังตะลุงและการแสดงหนังตะลุงเป็นอันมากและสินค้าการแกะหนังตะลุงและหนังใหญ่ของ หนังสุชาติสามารถส่งขาย ได้เป็นสินค้าออกยังต่างประเทศที่สำคัญเพราะตัวหนังตะลุงมีคุณภาพสูงบ้านของนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินนักแกะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองนคร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม