ชุมชนคุณธรรมวัดคูเต่า จังหวัดสงขลา

ชุมชนคุณธรรมวัดคูเต่า ตั้งอยู่ชุมชนบ้านหัวนอนวัด ตั้งอยู่ริมคลองอู่ตะเภา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามปะปนกันไป ชาวบ้านประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ และอาชีพประมง บริเวณทะเลแถบบ้านแหลมโพธิ์

ชุมชนคุณธรรมวัดคูเต่า มีวัดคูเต่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ โบราณสถานที่สำคัญของวัดคูเต่า ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และศาลาท่าน้ำ “ศาลา ๑๐๐ ปี วัดคูเต่า” ภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดคูเต่า มีสะพานแขวนคูเต่า มีประเพณีการชักพระทางน้ำ ประเพณีการแข่งเรือ และเพลงเรือแหลมโพธิ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดคูเต่า วัดคูเต่า  เป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของโบราณสถานไว้หลายจุดด้วยกัน  โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดกศาลาการเปรียญ หอระฆัง และศาลาท่าน้ำ ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี   

สะพานแขวนวัดคูเต่า เป็นสะพานแขวนที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๖   ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองอู่ตะเภาเชื่อมต่อระหว่าง​ ตำบล      แม่ทอม อำเภอบางกล่ำ กับ ตำบลคูเต่า​ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  มีอายุ ๑๐๔ ปี เป็นสะพานเชื่อม ๒ อำเภอ แห่งแรกของลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภา  ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอินแห่งใหม่​ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ตลาดนัดร้อยปี ตลาดนัดร้อยปี วัดคูเต่า ตั้งอยู่ในวัดคูเต่าจะเปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีตั้งแต่เช้าตรู่ จนถึง สาย ๆ ประมาณ สามโมงเช้า หรือ ๐๙.๐๐ น. ตลาดก็จะเริ่มวาย มีขายตั้งแต่สินค้าพื้นถิ่นไปจนถึงสินค้าต่างถิ่นทั่วไปที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายนับว่าเป็นตลาดพหุวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมสินค้าต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลอง อู่ตะเภาตอนล่าง ตั้งอยู่ในวัดคูเต่า เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผูกพันกับวิถีชีวิต ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองแหวะ เป็นสถานที่เช็คอิน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพทางธรรมชาติ  ส่องดูนกและดูความสวยงามของดอกบัวผุด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนปันสุข เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน

สวนลุงรมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล เกษตรทฤษฎีใหม่

         กิจกรรมการท่องเที่ยว

พายเรือคายัคชมธรรมชาติ คลองอู่ตะเภา แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านหัวนอนวัด พายเรือชมธรรมชาติคลองอู่ตะเภาถ่ายรูป 

พายเรือคายัคเก็บขยะในคลองอู่ตะเภา แหล่งเรียนรู้ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้านหัวนอนวัน พายเรือเก็บขยะริมคลองเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในคลองอู่ตะเภา

กิจกรรมดำนาปลูกข้าว แหล่งเรียนรู้อาชีพทำนาหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓  และหมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ทอม สัมผัสกิจกรรมดำนาปลูกข้าวโดยเรียนรู้วิธีการตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมีการเกี่ยวข้าว การจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นตามฤดูกาล

กิจกรรมสานเตยปาหนัน กลุ่มวิสาหกิจจักสานเตยปาหนันตำบลแม่ทอม กิจกรรมเรียนรู้วิธีการจักสานจากเตยปาหนันร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจจักสานเตยปาหนันในตำบลแม่ทอม

กิจกรรมแปรรูปสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่า กิจกรรมที่ร่วมกับกลุ่มสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเต่าที่มาสาธิตวิธีการแปรรูปสมุนไพรให้มาเป็นผลิตภัณฑ์

กิจกรรมเรียนรู้ขั้นตอนการทำข้าวหลาม กลุ่มข้าวหลามตำบลแม่ทอม กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการ/ขั้นตอนการทำข้าวหลามสัมผัสถึงวิธีการทำทุกขั้นตอนจนถึงการทดลองชิมรสชาติของข้าวหลามแม่ทอม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม