ชุมชนคุณธรรมวัดเกษมสำราญ จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนเกษมสำราญ  ชุมชนแห่งนี้ เคยมีฐานะเป็น เมืองเกษมสีมา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๕ – ๒๔๕๒ ต่อมาเมืองเกษมสีมารวมกันกับเมืองอุตรูปลนิคม เรียกชื่อใหม่ว่า อำเภออุดรอุบล มีการปรับปรุงการปกครองจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๕ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระยาวิเศษสิงหนาท เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชกาลมณฑลอุบลราชธานีได้เปลี่ยนอำเภออุดรอุบลกลับคืนมาเป็นอำเภอเกษมสีมาอีกครั้งหนึ่ง 

พิพิธภัณฑ์เกษมสีมา  เป็นอัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชน  เนื่องจากมีชุมชนแห่งนี้แห่งเดียวที่ยังคงรักษาประเพณีการทำนกหัสดีลิงค์  และเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณและเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเกษมสีในอดีตมาหรือเมืองตระการพืชผลในปัจจุบัน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์เกษมสีมา
ตั้งอยู่ภายในวัดเกษมสำราญ  เป็นที่รวบรวมประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเกษมสีมา  รวมทั้งโบราณวัตถุ  ที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกษมสีมาในอดีต

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเกษมสีมา
ตั้งอยู่ภายในวัดเกษมสำราญ  และอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์เกษมสีมา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หนองขุหลุ เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เพราะเต็มไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรนายสุทธิศักดิ์ สุขนนท์ เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียกว่า  ครัวชุมชน  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ข้ามสะพานแขวน วัดเกษม เดินข้ามห้วยลำชี ริมห้วยข้างวัดเกษมสำราญ โดยมีสะพานแขวนทำด้วยไม้ กว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๕๐ เมตร

ใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรม บ้านเกษม ประชาชนร่วมกันใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรมทุกวัน ๑๕ ค่ำ เดือนละ ๒ ครั้ง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม