พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
๑. พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร มีแนวคิดจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๔๔ ในสมัย นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดสรรการใช้สอยในศาลากลางหลังเดิม ซึ่งมีหน่วยงานที่ขอใช้ในขณะนั้นคือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตรขอใช้อาคารชั้นล่าง (ทั้งหมด) จัดทำเป็นห้องสมุดอำเภอเมือง และห้องเรียนของวิทยาลัยชุมชน สำนักงานที่ดินขอใช้ชั้นบน ๑ ห้อง เพื่อจัดเก็บเอกสารของที่ดิน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ต่อมา ในปี ๒๕๔๗ นายพรเทพ พิมลเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอมร กิตติกวางทอง หัวหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เสนอโครงการพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร เพื่อใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) และตั้งงบประมาณอย่างต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๐ นายพินิจ พิชยกัลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในปัจจุบัน ปี ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดทำและปรับปรุงห้องจัดแสดง ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิหลัง ภูมิเมือง คีตนาฏศิลป์ พร้อมป้ายพิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ปี ๒๕๔๘  ได้รับงบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดทำห้องจัดแสดง ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องภูมิปัญญา ห้องภูมิธรรมและห้องภูมิชีวิต ปรับปรุงอาคาร (ทาสี/ซ่อมหลังและระบบไฟฟ้า) และจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ปี ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทำพิพิธภัณฑ์อีก ๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดทำห้องจัดแสดงเพิ่มเติมอีก ๕ ห้อง ได้แก่ ห้องบรรยายสรุป ห้องสินแผ่นดิน ห้องบุคคลสำคัญ ห้องภาษาและวรรณกรรม และห้องภูมิชน

 ๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-16.30 น ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๖๖๑ ๒๖๗๕ – ๖
๕.ช่องทางออนไลน์
shorturl.asia/iybaz
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม