พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้ง ๘๕๙ ถนนอินใจมี ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติ ของเมืองลับแล มีถ้ำเมืองลับแล ภายในมีวิถีชีวิตของชุมชนเมือง ลับแล และสวนสมุนไพร มีตลาดวันวาน อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT และ CCPOT มีจุดเช็ดอิน
ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล มีศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช กระทรวงวัฒนธรรม อยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล ซึ่งเป็นเรือนไม้ที่จัดแสดงนิทรรศการพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ และประวัติของพระศรีพนมมาศ และบุคคลสำคัญของอำเภอลับแล ตลอดจนขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม งานประชาสัมพันธ์เทศบาลศรีพนมมาศ เมืองลับแล
เบอร์โทรศัพท์ 0 5543 1076
ศูนย์การท่องเที่ยวชุมชนเมืองลับแล
น.ส.สุขุมาภรณ์ น้อยศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๓๙๕๖ ๑๙๗๔
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/PRsriphanommas
Facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ – เมืองลับแล
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

จังหวัดอุตรดิตถ์