ชุมชนคุณธรรมบ้านสามเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชุมชนบ้านสามเรือนมีที่พักเชิงนิเวศบ้านสามเรือน เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวชุมชนสามเรือนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้ที่ต้องการสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เห็ดตับเต่า และสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณีอันเก่าแก่ของชุมชน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ได้แก่คลองโพ มีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะของดินมีสภาพเหมาะสมกับการเกิด เห็ดตับเต่า 

อัตลักษณ์โดดเด่นและสร้างชื่อให้กับชุมชนบ้านสามเรือน คือ “เห็ดตับเต่า” พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในตำบลสามเรือนร่วมหลักล้าน ทำให้ชื่อเสียงของชุมชนสามเรือนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของเห็ดตับเต่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่สั่งซื้อเห็ดตับเต่าสดจากชุมชนแห่งนี้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสามเรือน
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งนี้นอกจากจะเปิดให้ผู้คนเดินทางมาไหว้พระให้มีจิตใจสงบร่มเย็นเพื่อให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยความสงบและสบายใจ
วัดใหม่กลางเกาะระกำ
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งนี้นอกจากจะเปิดให้ผู้คนเดินทางมาไหว้พระให้มีจิตใจสงบร่มเย็นเพื่อให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยความสงบและสบายใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดตับเต่า ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิพิธภัณฑ์ บ้านลุงหอม
พิพิธภัณฑ์บ้านลุงหอม ผู้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพ
จุดชมรังนกกระจาบ เหมาะสำหรับกิจกรรมรังนกกระจาบ ในบริเวณจะมีวิวสองข้างทางที่มีความสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดตับเต่า ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือ/ นั่งรถราง/ ปั่นจักรยาน ชมนิเวศสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รังนกกระจาบ อุทยานหุ่นไล่กา
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทโพเป็นแหล่งเพาะปลูกเห็ดตับเต่า ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาธิตการทำแร้วดักปลา
พิพิธภัณฑ์บ้านลุงหอม ผู้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้
สวนกล้วยไม้ร่มวลี จุดนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
ไหว้พระขอพรพระวัดสามเรือน
วัดสามเรือน เป็นจุดรวมจิตใจของชาวสามเรือน และเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ประเพณีอาบน้ำคืนเพ็ญในวันลอยกระทง

ที่มา กระทรวงวัฒธรรม