ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง จังหวัดเชียงราย

ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๗  ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้าน ครั้งแรกเป็นชาวลวง ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้าน “เมืองลวง” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองลวง เป็น “เมืองรวง” โดยได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

บ้านเมืองรวง เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดท่าไคร้
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนนำประเพณีล้านนา “การฮ้องขวัญหรือเรียกขวัญ”  เป็นการต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์ให้เกียรติ แก่ผู้มาเยือน

สถานปฏิบัติธรรม วัดพุทธมิ่งโมลี (พุทธสถานถ้ำพระพุทธมิ่งโมลีศรีแม่กรณ์)
เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่มีสถาปัตยกรรมงานปั้นองค์พระพุทธรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สวยงาม เป็นสถานที่ ที่สงบร่มรื่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใส เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาตามประเพณี เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชาวตำบลและตำบลใกล้เคียง 

ร้านกาแฟอาข่ามิโน
ร้านกาแฟอาข่ามิโน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิธีการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า หรือกาแฟอาข่า ที่ถูกยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของกาแฟ ที่มีเอกลักษณ์ของรสชาติเฉพาะตัว ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟสด ไปพร้อม ๆ กับชมทิวทัศน์โดยรอบ ที่สำคัญได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าอาข่า โดยเฉพาะ “การโล้ชิงช้า” 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พุทธสถานถ้ำพระมิ่งโมลีศรีขุนกรณ์
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพุทธมิ่งโมลี” โดยพุทธสถานแห่งนี้ นับเป็นสถานปฏิบัติธรรม ของคนในชุมชน มีจุดเด่น คือ การสร้างสถาปัตยกรรมแบบล้านนาตะวันออกที่งดงาม และวิจิตร ไม่ว่าจะเป็นงานปั้นองค์พระพุทธรูป ทั้งยังรายล้อมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ให้ความสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การไปทำบุญและพักผ่อนกับการชมวิวแบบ 360 องศาไปพร้อม ๆ กัน

จุดชมวิว ๓๖๐ องศา บ้านเมืองรวง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชนบ้านเมืองรวง คือ บรรยากาศทุ่งนา ตามธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมและรับบรรยากาศแบบท้องทุ่งในยามเช้าตรู่ หรือยามเย็น เพื่อชมวิถีชีวิตและรับบรรยากาศแบบธรรมชาติ บนท้องไร่ท้องนาในแบบวิถีชีวิตของคนบ้านเมืองรวง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ เกษตรผสาน บ้านแม่ซ้อ
เป็นครัวเรือนต้นแบบ ในโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้ โดยเฉพาะการทำเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารพิษ การปลูกไม้ดอกไม้ผล พืชผักนานาชนิด การเลี้ยงไก่ในบริเวณบ้าน การปรุงดิน ที่สำคัญคือ การผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

ศูนย์เรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสับปะรดสี
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้าถึงวิธีการปลูกสับปะรดสีซึ่งเป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรูปลักษณ์ ความสวยงาม นอกจากนี้ ยังได้ชมความงามของไม้ดอกไม้ประดับที่หลากหลายอีกด้วย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญ
วัดท่าไคร้ บทบาทศาสนสถานในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสูงอายุในชุมชนนำประเพณีล้านนา “การบายศรีสู่ขวัญหรือเรียกขวัญ” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานในการต้อนรับผู้มาเยือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกียรตินักท่องเที่ยว/คณะศึกษาดูงาน ในการที่มาเยือน

การบริการนักท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านเมืองรวง มีร้านขายของชุมชน ลานวัฒนธรรมชุมชน การให้บริการรถรางเพื่อชมทัศนียภาพที่นั่งพักผ่อนบริเวณข้างๆ ป้ายบอกทาง และสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ข้อมูลของชุมชน จักรยานสำหรับบริการ
นักท่องเที่ยว ห้องน้ำตามจุดต่างๆ โฮมสเตย์สำหรับผู้ที่ต้องการพักค้างคืน ร้านกาแฟสำหรับการพักผ่อนดื่มด่ำกับทัศนียภาพ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม