วนอุทยานโกสัมพี จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
๑.วนอุทยานโกสัมพี อยู่ในบนพื้นที่ใจกลางตัวอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีป่าขนาดเล็กริมแม่น้ำชีวางตัวอยู่ วนอุทยานโกสัมพี เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อขาดผู้ดูแลจึงมีการนำเสนอให้กรมป่าไม้ ซึ่งดูแลส่วนอุทยานแห่งชาติในเวลาดังกล่าว เข้ามารับผิดชอบ และจัดตั้งขึ้นเป็นวนอุทยาน เมื่อปี พ.ศ. 2519 จุดเด่นของวนอุทยานโกสัมพีคือเป็นแหล่งอาศัยของลิงแสม จำนวนมากกว่า 500 ตัว แบ่งเป็นสองฝูงใหญ่ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนิยมเข้าไปให้อาหารอย่างสนุกสนานเพราะลิงที่นี่ไม่ดุร้าย เราสามารถขับรถจากปากทางเข้าไปจนสุดทางออกหรือวนกลับมาตามถนนภายในวนอุทยานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงจากรถก็ได้นอกจากนี้ริมแม่น้ำชียังมีจุดชมวิวสวยๆ เช่น แก่งตาด รวมทั้งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ถือเป็นพื้นที่สีเขียวในแหล่งชุมชนที่เหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ประเพณีสงกรานต์ งานพาขวัญข้าวลิง
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้ที่ –
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

กู่สันตรัตน์ จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง บ้านกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
1.กู่สันตรัตน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากอำเภอนาดูน ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างด้วยศิลาแลงเป็นศิลปะขอมแบบ บายน มีรูปลักษณ์ปราสาทหินที่มีปรางค์ประธานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัตมีมุขด้านหน้ายื่นไปทางทิศตะวันออก มีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปรางค์ประธาน อาคารทั้ง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง ซึ่งสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยอีกชั้นหนึ่ง กู่สันตรัตน์สร้างขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาล คือเป็นที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยอีกด้วย
ในบริเวณใกล้เคียงยังมี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสันตรัตน์ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรมที่เป็นโบราณวัตถุ อันทรงคุณค่า ที่มีมาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับมรดกทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณคดี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากยังขาดงบประมาณที่จะดำเนินการยกระดับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเป็นแหล่งค้นคว้ามรดกทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นให้กับผู้สนใจ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม 06 3954 3693
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008568827155
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ที่จอดรถศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม

วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา นอกจากวิถีชีวิตที่งดงามแล้ว ความเข้มแข็งของชุมชนยังเกิดขึ้นจากพลัง “บวร” (บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ภาคราชการ) ขับเคลื่อนนำพาชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่า

วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง ได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการผลิตเสื่อที่ทอจากกก ซึ่งแรกเริ่ม เดิมทีใช้วัสดุจากต้นผือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมามีผู้นำต้นกกที่มีความเหนียวและสวยงามเข้ามาทอ  จึงเป็นที่นิยม และปัจจุบันพัฒนามาเป็นสินค้า OTOP/CPOT ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนปีละหลายล้านบาท

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศาลาศรีสัจธรรม
เป็นศาลาที่มีทั้งหมด ๓ ชั้น ชั้นแรกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องพักสำหรับแขกผู้มาเยือน ชั้นที่ ๓ จุดชมวิวทิวทัศน์และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนมีภาพเขียนวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแพงในอดีต

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บึงบ้านแพง
เป็นบึงที่มีความอุดมสมบูรณ์มีปลาและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ชาวบ้านใช้น้ำในบึงแพงเพื่อปลูกต้นกก หน้าหนาวจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาอยู่ เป็นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวของคนในชุมชน  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศาลาลมหล่วง
เป็นศาลาเปิดโล่ง หลังคาสูงใช้สำหรับทำกิจกรรมของชุมชน เช่น ประชุม ฝึกอบรม และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตร

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้ดอนปู่ตา
ดอนปู่ตา ไหว้ดอนปู่ตา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน เป็นการบอกกล่าวว่ามีผู้มาเยือน ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย

ชมการทอเสื่อกก และการแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ศูนย์การแปรรูปเสื่อกก เยี่ยมชมศูนย์การแปรรูปเสื่อกก      การทอเสื่อกก การนำเสื่อกกมาทำเป็นกระเป๋า เบาะรองนั่ง ชมสินค้าจากการแปรรูปของชุมชน

นั่งรถซาเล้งเที่ยวรอบชุมชน
ชุมชนวัดชัยประสิทธิ์ นั่งรถซาเล้งเที่ยวรอบชุมชน          ชมธรรมชาติที่สวยงามรอบบึงแพง และชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน การตากกก การทอเสื่อ

ไหว้พระ ชมวิวทิวทัศน์และภาพเขียนวิถีชุมชน
ไหว้พระ ชมวิวทิวทัศน์ภาพมุมสูงบนชั้น ๓ ศาลาศรีสัจธรรมและเยี่ยมชมลอมข้าวยักษ์ที่ข้างในเป็นภาพเขียนวิถีชีวิตของชาวบ้านแพง 

รับประทานอาหารพื้นบ้านแสนอร่อย
ศาลาลมหล่วง รับประทานอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของบ้านแพง อาทิ เนื้อทุบ หม่ำเนื้อ และอาหารตามฤดูกาล

ลอดโพรงไม้แสบงอายุ ๑๐๐ ปี
ศาลาลมหล่วง ลอดโพรงไม้แสบง อายุ ๑๐๐ ปี เพื่อขอพร หากใครกลั้นหายใจลอดโพรงไม้ ๓ รอบ โดยระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสามารถขอพรให้สำเร็จได้ ตามคำบอกเล่าถ้าขอเรื่องสุขภาพ และเรื่องหมดหนี้สินจะสำเร็จ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม