ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑.ไร่น้องขันแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนมะพร้าวน้ำหอม เจ้าของสวน ชื่อ นายฉลอง เพชรยอดศรี สวนแห่งนี้มีนักเรียน นักศึกษาและก็ประชาขนได้มาเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้เพราะแปลงมะพร้าวน้ำหอมแปลงนี้ใช้เกลือจืด ซึ่งปลอดสารเคมี แมงดำหนามที่มาทำลายต้นมะพร้าว เจ้าของสวนนำแตงเบียนมาปล่อย เพื่อกำจัด โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถรับประทานผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มี
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๖๙๖๙ ๖๑๓๙
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ฉลอง เพชรยอดศรี มะพร้าวน้ำหอม
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ที่จอดรถ ร้านอาหาร จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม