ชุมชนคุณธรรมแหลมสัก จังหวัดกระบี่

บ้านแหลมสัก หมู่ที่ ๓  ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีลักษณะของพื้นที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ซึ่งในอดีตมีต้นสักขึ้นอยู่มากมาย จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแหลมสัก” ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และคนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อในลัทธิเต๋า เป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันสามวัฒนธรรม อาศัยที่แหลมสักยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี 

“แหลมสัก ดินแดนทะเลสามด้าน” มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทะเลที่โอบล้อมแหลมสักเรียกกันว่า “ทะเลใน” เนื่องจากมีภูเขากลางทะเลโอบล้อมเป็นแนวยาวอีกชั้นหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของทะเลแหลมสัก ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพน้ำทะเลในช่วงน้ำทะเลขึ้น และช่วงน้ำทะเลลง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดแหลมสัก/วัดมหาธาตุแหลมสัก ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ และเป็นสถานที่เคารพบูชาของชาวบ้านชุมชนแหลมสัก หากใครเดินขึ้นไปยังด้านบนของเจดีย์จะมีจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของแหลมสัก โดยเฉพาะในช่วงยามเย็น สามารถชมบรรยากาศท้องทะเลรอบด้าน ชมทัศนียภาพของทะเลในและชุมชนแหลมสักได้ ๓๖๐ องศา 

ศาลเจ้าแหลมสัก/ ศาลเจ้าซกโป้ซี่เอี๋ย เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่ชุมชนแหลมสักมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว โดยศาลเจ้าจะหันหน้าออกสู่ทะเล มีพระโพธิสัตว์ซกโป้ซี่เอี๋ย รูปเคารพไม้แกะสลัก เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ยืนยันในการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนที่อพยพมาในอดีต

มัสยิดสอลาฮุดดีน สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ถ้ำเขาเล ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมสักราว ๕ – ๑๐ นาที   ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นเพิงหิน เป็นจุดพักเรือและหลบลมทะเลของชาวเลในอดีต และบริเวณถ้ำชาวเลยังมีร่องรอยภาพเขียนสีทางประวัติศาสตร์อยู่ให้เห็น 

อ่าวเหนา เป็นอ่าวที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยกระชังของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกระชังสาหร่ายพวงองุ่น เป็นอีกหนึ่งแหล่งปลูกขนาดใหญ่ที่ส่งขายไปยังจังหวัดต่าง ๆ

เขาผาค้อม เป็นเขาหินที่อยู่กลางทะเล เหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดไม่มากนัก มีลักษณะเป็นเพิงผา เป็นโพรงถ้ำในภูเขาริมทะเล เนื่องจากเพดานที่ค่อนข้างต่ำ เวลาเดินต้องค้อมตัวต่ำลง หรือก้มตัวเดิน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ผาค้อม” 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เครือข่ายศพก.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้พื้นถิ่น ชาวบ้านตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมกลุ่มกันอนุรักษ์และเพาะพันธุ์กล้วยไม้พื้นถิ่นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามแก่ธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณกล้วยไม้ ให้กับป่าและชื่นชม ความสวยงามของพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะกล้วยไม้ รองเท้านารี และเหลืองกระบี่ ซึ่งเป็นกล้วยไม้ประจำจังหวัดกระบี่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

พายเรือคายัก ทะเลแหลมสัก พายเรือคายักชมภาพเขียนสีโบราณและชมวิวภูเขาโอบล้อมของทะเลในแหลมสัก

ปั่นจักรยาน ชุมชนแหลมสัก ปั่นจักยานสำรวจวิถีชีวิตชุมชนแหลมสัก “ชุมชน ๓ วัฒนธรรม”

เรียนรู้การทำขนมโกซุ้ย การคลุกกะปิ และ DIY กระเป๋า ชุมชนแหลมสัก เรียนรู้การทำขนมโกซุ้ย ขนมดั้งเดิมสไตล์บาบ๋า และ DIY กระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ และเพ้นท์ผ้าบาติก

ปลูกกล้วยไม้ เขาช้างหมอบ แหลมสัก ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า ณ เขาช้างหมอบ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม