ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ที่ตั้ง 98/1 หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
๑. ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติก่อตั้งบนที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดินจัดสร้างศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการศูนย์นันทนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ แสดงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริ ทั้งด้านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน สาธิตความเป็นอยู่วิถีไทยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน พร้อมออกแบบพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้เที่ยวชมรับความรู้ ความสนุกสนาน และซึมซับธรรมชาติรอบตัว
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 08.00-17.00. น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (เที่ยวได้ทุกเดือน)
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 0 3738 4049
๖. ช่องทางออนไลน์
เว็บไซต์ : www.bhumirak.com
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม