โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้ง 89หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
๑. โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ เป็นโครงการลูกของ “มูลนิธิพระดาบส” อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 บนที่ดินราชพัสดุและที่ดินพระราชทาน รวม 475 ไร่ ที่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมี ดาบสอาสา ซึ่งคืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ และศิษย์พระดาบส คือนักเรียนที่มาศึกษาหาความรู้ กิจกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้ การประมง เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลาสลิด ปลานิล การปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการฯ เพื่อความร่มรื่นและนำเนื้อไม้มาใช้ประโยชน์ เช่น ยูคาลิปตัส โพธิ์ทะเล การปลูกผักและไม้ผล เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ เพาะเห็ด การปลูกไม้ดอกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกไม้ประดับ การปลูกสมุนไพรเพื่อทำแปลงสาธิต และการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงโคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่ชน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวันทำการตามเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม อากาศจะเย็นสบาย และมีผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษออกปริมาณมาก
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 2174 4111
๖. ช่องทางออนไลน์
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม