กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านพิงพวย จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง : บ้านพิงพวย หมู่ 12 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณ บ้านพิงพวย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแหล่งเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายโบราณ และผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อีกหนึ่งแห่ง ที่สืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ในชุมชน เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าคิดค้นลายใหม่ ๆ พัฒนาผ้าทอมือ “ธานีผ้าศรีแส่ว” สู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชน เป็นศูนย์สาธิตและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ ทอผ้า การมัดหมี่ การย้อมผ้าสีธรรมชาติ
รวมถึงการตัดเย็บและปักแส่วด้วยมือเป็นลวดลายต่าง ๆ
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์  ผ้าไหมพื้นเมือง (ถ้ามี)
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายพนมกร สังข์แก้ว
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมลายลูกแก้วต่อตีนซิ่นแส่วมือ
ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดศรีสระเกษ ผ้าไหมพื้นบ้านโบราณ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ย่ามน้อย
ย่ามสะพายสไตล์เรียบๆ ปักมือ
๓.๓. ผ้าไหมลายประยุกต์
ผ้าไหมและการปักแส่วลายต่าง ๆ ที่สวยงาม
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ 07.30-18.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๖.ช่องทางออนไลน์ : facebook พนมกร ผ้าโบราณอุษาคเนย์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม