พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้ง ถนน ปิ่นดำริห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ภายในเขตกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สร้างด้วยไม้สักเป็นเรือนไทยหมู่ที่แบบเรือนไทยภาคกลาง พิพิธภัณฑ์จัดแสดง ๓ ส่วน คือ ส่วนของประวัติศาสตร์เมือง ส่วนของมรดกดีเด่น เช่น หินอ่อน แหล่งน้ำมัน และส่วนของชาติพันธุ์วิทยา แสดงถึงชนเผ่าต่าง ๆ เช่น มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซอ และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนั้นมีศูนย์จริยศึกษาซึ่งดำเนินการสอนเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด ด้านพุทธศาสนา งานศิลปประดิษฐ์ งานแกะสลัก และในปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้สายพันธุ์กล้วยมากกว่า ๑๐๐ ชนิด
๒.วันเวลา เปิด/ปิด
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๕๕๗๑ ๒๙๑๙
๕.ช่องทางออนไลน์
– พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติฯ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ลานจอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม