ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง จังหวัดปทุมธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเมือง ที่มีบ้าน วัด โรงเรียน อยู่ในบริเวณเดียว มีอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่น คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่ยังคงมีปรากฏชัดในปัจจุบันนี้

ชุมชนคุณธรรมวัดบ่อทอง เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวไทย เชื้อสายรามัญ (มอญ) ซึ่งสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรมของวัดบ่อทองที่มีศิลปะของชาวมอญมาผสมผสานด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยววิถีเกษตรพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ ทุ่งนามอญ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบ่อทอง
วัดบ่อทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ในสมัยนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลคูขวาง อำเภอเชียงราก แขวงเมืองประทุมธานี ต่อมาพระอริยะธัชชะ เจ้าคณะเมืองกับพระครูนันทมุณีเจ้าคณะแขวงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีพื้นที่กว้าง ๒ เส้น ยาว ๒ เส้น ๕ วา และได้รับพระราชทานวิสุงคาม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองบางหลวงไหว้พระ เป็นคลองตัดผ่านชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทุ่งนามอญบ้าน บ่อทอง
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านบ่อทองตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยเกิดจากความตั้งใจของป้าต้อย ธัณย์จิรา อาจอุดมรัตน์ ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายและความน่ารักของคนมอญจึงได้พัฒนาที่ดินของตัวเอง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระ
วัดบ่อทอง ไหว้พระ และไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

ไหว้หลวงปู่ สรวง ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง ไหว้หลวงปู่สรวง

พายเรือ
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง มีร่องน้ำให้สามารถพายเรือเล่นได้
ชมวิถีเกษตร
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง มีไก่หลายสายพันธุ์ สามารถให้อาหารได้

เยี่ยมชมวิถี มอญ
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทองจำลองสถานที่ไหว้ผีบ้านผีเรือนของชาวมอญ

ถ่ายภาพ
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง สามารถถ่ายภาพสวย ๆ ในจุดต่าง ๆ ได้

รับประทานอาหาร
ทุ่งนามอญ บ้านบ่อทอง สามารถรับประทานอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มได้
ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง สามารถซื้ออาหาร ผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกไปฝากคนที่บ้านได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม