ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ (ชุมชนบ้านปากคลองใต้) จังหวัดกำแพงเพชร

นครชุม ชุมชนเมืองโบราณ มีประวัติความเป็นมาของชุมชนมากกว่า ๗๐๐ปี มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยตอนต้น หลักฐานที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง คือกำแพงเมืองเก่า ป้อมทุ่งเศรษฐี  วัดต่าง ๆ ที่ยังคงปรากฏในปัจจุบัน ทำให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต 

ชุมชนคุณธรรมบ้านนครชุม เอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี วิถีชีวิต วรรณกรรมท้องถิ่น และอาหาร จะเห็นได้ว่านครชุม เป็นชุมชนที่มีลักษณะโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้แก่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พระบรมธาตุ เจดียาราม (พระบรมธาตุนครชุม)
พระบรมธาตุนครชุม มหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่ สวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีทองอร่ามทั้งองค์ เสมือนดั่งเจดีย์ชเวดากองในเมืองพม่า เป็นพระบรมเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ เมื่อได้เข้าไปนมัสการและบูชาแล้ว ดังได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง เป็นพระบรมธาตุเจดีย์อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยเป็นเมืองนครชุม ยาวนานกว่า  600 ปี

เจดีย์กลางทุ่ง
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย คาดว่ามีอายุประมาณ ๖๐๐ ปี (พ.ศ.๑๙๐๐) เจดีย์นี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์พิเศษ ที่ดูจะแน่นแฟ้นของสองนคร สุโขทัย-นครชุม แบบทัดเทียมกันภูมินามเดิมของวัดซึ่งโอ่อ่าด้วยเส้นสายลายศิลป์

ป้อมทุ่งเศรษฐี
ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเมืองนครชุม บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ใกล้วัดซุ้มกอ เป็นป้อมปราการรูปสี่เหลี่ยม ใช้ในการป้องกันการรุกรานจากข้าศึก โดยอยู่บริเวณหัวมุมกำแพง มีช่องเข้าออกที่บริเวณกึ่งกลางกำแพงทั้งสี่ด้าน สร้างด้วยก้อนศิลาแลง แข็งแกร่งดังชื่อกำแพงเพชร

โบราณสถาน บ้านพะโป้ (บ้านห้าง รัชกาลที่ 5)
หมู่อาคารเก่าแก่อายุตั้งแต่ 50 ปี ถึง 100 ปี โดยมีอาคารที่มีความเก่าแก่ และมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จนมีผู้เข้าไปเยี่ยมชมมากที่สุด ก็คือ บ้านห้าง ร.๕ หรือบ้านพะโป้ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ใกล้วัดสว่างอารมณ์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดพระบรมธาตุ
แหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย และวิถีชีวิตไทยของคนในชุมชน ต.นครชุม  อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  

ตลาดย้อนยุคนครชุม
ตลาดแบบย้อนยุค ที่พ่อค้า แม่ค้าจะแต่งกายด้วยชุดไทยนำอาหาร ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือร่วมสมัยมาวางจำหน่าย รวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานฝีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการแต่งกายพื้นบ้าน โดยตลาดย้อนยุคนครชุม จะมีการจัดกิจกรรมทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต้นเดือน 

หอคัมภีร์โบราณ/กุฏิพระวิเชียรโมลี (อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ)
วัดพระบรมธาตุ ได้พัฒนาอาคารโบราณภายในวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับบ้านโบราณของตำบลนครชุม อาทิ “หอคัมภีร์โบราณ” เป็นอาคารทรงไทยแบบนครชุม สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีความสวยงาม  “กุฏิพระวิเชียรโมลี” เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ๓ มุข  

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ริมแม่น้ำปิง
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกำแพงเพชร ช่วงเวลายามเย็นจะมีประชาชนมาวิ่งออกกำลังกาย นั่งชมบรรยากาศริมปิง เดินทางมาเป็นครอบครัว เป็นคู่ และบริเวณแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับสวนสิริจิตอุทยาน ยังมีบริการนวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามยามเย็นอีกด้วย

คลองสวนหมาก
คลองสวนหมากเป็นคลองสายสำคัญที่ผ่านเมืองนครชุม เปรียบเสมือนสายโลหิต ของชาวนครชุม เหตุที่เรียกว่าคลองสวนหมากเพราะบริเวณปากคลอง ประชาชนนิยมปลูกต้นหมากเป็นจำนวนมาก เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนครชุม หมู่ 5 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มคณะเด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่และคณะเจ้าหน้าที่ จากต่างอำเภอทั้งในและนอกจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบพอเพียงและการเรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม  โดยมีนางสาวอริยา ปานจีน เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในด้านการเกษตรแบบพอเพียง    

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีไหว้พระบรมธาตุ (เพ็ญเดือน ๓)
วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร ประเพณีนบพระ-เล่นเพลงเป็นงานประเพณี ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้นำคำในศิลาจารึกศรีนครชุม หลักที่ ๓ มาเป็นชื่องาน มีความว่า “ผู้ใดไหว้นบ กระทำบูชาพระศรีรัตนมหาธาตุ และพระศรีมหาโพธิไซร้ มีผล อานิสงส์พร่ำเสมอดังได้นบพระผู้เป็นเจ้า…” คำว่า “นบ” เป็นคำโบราณ แปลว่า ไหว้ ดังนั้น การนบพระจึง หมายความว่า “ไหว้พระ”

สวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทุกวันอาทิตย์
ณ ลานพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดแพงเพชร กิจกรรม “ธรรมจักรซันเดย์”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ นั่งสมาธิ หน้าลานพระบรมธาตุเจดีย์ โดยพระราชวชิรเมธี ผศ.ดร.  เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  จัดสวดมนต์บทธรรมจักร และบทโพชฌังคปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วม กิจกรรมสวดมนต์ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์    

ตลาดย้อนยุคนครชุม
บ้านนครชุม หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดแบบย้อนยุค ภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทย นำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือร่วมสมัยวางจำหน่าย รวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตอง หรือการวาดรูประบายสี 

แกงขี้เหล็ก (ต้องมาในช่วง ประเพณีลอยกระทง)
บ้านนครชุม หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร “ขี้เหล็ก” เป็นพืชสมุนไพรที่ให้รสชาติขม ชาวบ้านนิยมนำยอด ใบและดอกอ่อนมาใช้แกงกับกะทิ หรือที่เรียกกันว่า “แกงขี้เหล็ก” ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ชาวนครชุมเชื่อว่ายอดขี้เหล็กจะเป็นยารักษาสารพัดโรค จะมีการเก็บยอด ใบ และดอกอ่อนของขี้เหล็กตอนเช้ามืด และแกงให้เสร็จภายในวันนั้น 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านปรึกมะกรูด จังหวัดกำแพงเพชร

บ้านปรึกมะกรูด หมู่ที่ ๒ อยู่ในเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง 

ชุมชนคุณธรรมบ้านปรึกมะกรูด เอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ กระยาสารทข้าวพอง “พอดีคำ” ที่ชาวบ้านออกแบบให้มีลักษณะกลม ๆ รับประทานได้พอดี ๑ คำ และมีรสชาติที่หอมหวาน อร่อย และมะพร้าวเสวย ที่รสชาติถึงกะทิ และความมันของมะพร้าว และมีผลไม้ตามฤดูกาล ได้แก่ สละ น้อยหน่าหนังสีม่วง เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะยงชิด เป็นต้น

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพรหมพาราม
วัดพรหมพาราม มีหลวงปู่แสง เตชะบุญโญ ซึ่งเป็นรูปหล่อของท่านประดิษฐานภายในมณฑปของวัดพรหมพาราม

วัดคฤหบดีสงฆ์
หลวงพ่อปลอดภัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของตำบลท่าพุทรา ห่างจากหมู่บ้านปรึกมะกรูด ระยะทาง ๒ กิโลเมตร โดยพระวิบูลย์วชิรธรรม (หลวงพ่อสว่าง อุตฺตโร) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลวงพ่อปลอดภัย” วัดคฤหบดีสงฆ์ เป็นพระเกจิที่ประชาชน ให้ความเคารพนับถือ หากใครมีเหรียญปลอดภัยเชื่อกันว่าจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำปิง
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นแม่น้ำสายหลัก ของชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไหลผ่านตำบลท่าพุทรา
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประชาชนจะใช้น้ำสำหรับทำการเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ (โซน ๒)
เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่ (โซน ๒) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่กล้วยไข่
(โซน ๒) 

สวนสละ (สวนทิพย์สุมาลี)
คุณน้ำทิพย์ ธนากิจภูวานนท์ เจ้าของสวนนำพันธุ์สละ มาจากภาคใต้ มาทดลองปลูกในที่ดินบ้านเกิดจังหวัดกำแพงเพชร โดยนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้กับสวนจนสามารถปลูกสละเจริญเติบโต ขณะนี้เริ่มออกผลผลิตดกเป็นที่น่าพอใจเกินคาดมีประชาชนต่างเดินทางมาชื่นชมในความสำเร็จ เป็นเกษตรกรทางเลือกใหม่ปลูกสละ

สวนมะยงชิด (บ้านน้ำทิพย์ ธนากิจภูวานนท์)
สวนมะยงชิดปลูกไว้ในบริเวณรอบบ้าน เพื่อไว้รับประทานเอง แต่ถ้าใครสนใจสามารถมาเที่ยวชมสวนและเก็บไปรับประทานเองก็ได้ 

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

รำสาวบ้านแต้
“รำสาวบ้านแต้” เป็นการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสีสาน ที่ยังคงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยจะจัดการแสดงในงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น งานลอยกระทง งานตักบาตรเทโว งานประจำปี เป็นต้น

ศิลปะการต่อสู้ของสำนักดาบเพชรพุทไธสวรรย์
สำนักดาบเพชรพุทไธสวรรย์ กำแพงเพชร โดยมีครูพงศ์ที่จะถ่ายทอดศิลปะ การรำดาบไทย กระบี่กระบอง ให้กับลูกหลาน และคนในชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองไตรตรึงษ์ เป็นเมืองโบราณที่มีอยู่จริงและเป็นเมืองสำคัญมีอายุไม่ต่ำกว่าสมัยทวารวดี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในอดีตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางระหว่างภาคเหนือไปยังภาคกลาง ที่เชื่อมต่อไปยังลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จวบจนปัจจุบันนั้นยังคงเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดวังพระธาตุ
วังพระธาตุ แต่ก่อนที่วัดแห่งนี้เป็นป่ารกร้าง บริเวณพระวิหารมีเนินดินและต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นพระวิหาร ต่อมากรมศิลปากรได้มาบูรณะให้ใหม่จนมีสภาพในปัจจุบัน เหตุผลที่เรียกขานกันว่าวังพระธาตุ เพราะหน้าวัดเป็นห้วงน้ำใหญ่ เรียกกันโดยสามัญว่า “วัง” และมีความเชื่อว่า ภายในพระมหาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ของวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงมีพระธาตุตั้งอยู่เรียกกันว่า วังพระธาตุ

เจดีย์เจ็ดยอด
เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ในเขตอำเภอเมืองและเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประพาสต้นเมืองไตรตรึงษ์

ศาลเท้าแสนปม
กล่าวถึงชายผู้หนึ่งนามว่า ตาแสนปม ตาแสนปมเป็นคนทำสวนคนหนึ่ง ในวังของพระราชา แต่เขาเกิดมามีกรรมเพราะมีรูปร่างแปลกประหลาดไปจากคนทั่วไป ร่างกายของเขามีปุ่มปมขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อของเขานั่นเอง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำปิง
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกำแพงเพชรอีกหนึ่งสถานที่ ช่วงเวลายามเย็นจะมีประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายนั่งชมบรรยากาศริมปิง เดินทางมาเป็นครอบครัว เป็นคู่และบริเวณแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับสวนสิริจิตอุทยาน ยังมีบริการนวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามยามเย็นอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุ
ทุกครัวเรือนยังคงดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน และที่เหลือจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน โดยในชุมชนจะมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (การเล่นเพลง ระบำ ก.ไก่)
การเล่นเพลง ระบำ ก.ไก่ บอกเล่าต่อกันมาว่ามีการเล่นมานานนับร้อยปี แต่เดิมเนื้อหาของบทร้องเป็นการโต้ตอบเชิงเกี้ยวพาราสีกันธรรมดา ไม่มีการเล่นคำและอักษรดังเช่นทุกวันนี้ จนเมื่อมีการเรียน  การสอนในโรงเรียนจึงนำอักษร ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก มาเล่นคำและสัมผัสอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น เล่นในงานตรุษสงกรานต์และงานรื่นเริงต่าง ๆ

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (ระบำคล้องช้าง)
ระบำคล้องช้าง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรของชุมชน 2 ชุมชนคือชุมชนโบราณนครชุมและชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะสมจะเผยแพร่ให้กับชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต สะท้อนผ่านการละเล่นพื้นบ้านที่หลากหลาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม