ชุมชนคุณธรรมวัดแค จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดแค ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนกึ่งเมือง มีอาณาเขตติดกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่มีวัดแคเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน โดยมีท่านพระครูไพศาลธรรมวงศ์เป็นเจ้าอาวาสวัดแคเป็นผู้นำพลังบวรที่เข้มแข็ง

ชุมชนคุณธรรมวัดแคเป็นชุมชนที่โดดเด่นด้านศาสนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา โดยมีวัดแคซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดแคเป็นวัด   ในตำนาน หรือนิทานเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผนมีรูปปั้นพระอาจารย์คงนั่งอยู่บนหลังพญาต่อยักษ์ รั้วติดกับวัดแคมีคุ้มขุนแผนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีเรือนไทย และต้นมะขามยักษ์ซึ่งเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ตลาดชุมชนบ้านค่ายเก่าวัดแค
ตั้งอยู่ภายในวัดแคบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนมีการจำหน่ายขนมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ตลาดชุมชนบ้านค่ายเก่าวัดแค เปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

คุ้มขุนแผน
เป็นบ้านเรือนไทย ที่ปลูกขึ้นตามแบบเรือนไทยในสมัยก่อน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ชมได้ศึกษารูปแบบของเรือนไทยที่สวยงามและทรงคุณค่า รูปแบบเรือนคุ้มขุนแผน มีลักษณะเป็นมุกยื่นออกมาด้านหน้า บันไดทางขึ้นกว้างเท่ากับมุกด้านหน้า ส่วนตรงกลางเป็นโถงกว้าง ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นเรือนลูกเชื่อมต่อออกไป ด้านหลังมีเรือนครัวซึ่งจำลองห้องครัวในอดีต

รูปปั้นพระอาจารย์คงนั่งพญาต่อยักษ์
ตามตำนานเล่าว่าขุนแผนได้เสกใบมะขามจากต้นมะขามบริเวณวัดแค ให้เป็นตัวต่อเพื่อโจมตีข้าศึก ตัวต่อจึงกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของวัดแค ทางวัดจึงได้สร้างรูปปั้นพระอาจารย์คงนั่งพญาต่อยักษ์ โดยมีคติความเชื่อว่าถ้ามาลอดจะเป็นสิริมงคล ต่อเงินต่อทอง ต่อโชคต่อลาภ รวมทั้งต่ออายุ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
ต้นมะขามยักษ์ วัดแค ขนาด ๗ คนโอบ เส้นรอบวง ๑๐ เมตร สูง ๑๕ เมตร เชื่อกันว่ามีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปีแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นงดงาม เรียกกันว่า ต้นมะขามคู่บุญขุนแผน กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ต้นมะขามยักษ์วัดแค เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าของชาติ “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

จุดให้อาหารปลา หน้าวัดแค
จุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำท่าจีนอยู่ภายในบริเวณวัดแค ใกล้กับคุ้มขุนแผน โดยจะมีอาหารปลาทั้งแบบเม็ดและขนมปัง ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี
เป็นสถานที่พัฒนาและอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยหายากในประเทศไทย เป็นแหล่งให้อบรมให้ความรู้ด้านการทำสวนกล้วยตลอดจนถึง ดำเนินการศึกษาวิจัย/เพาะพันธุ์/จัดตั้งโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อเปิดให้บุคคลผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนารูปแบบการทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์แบบธรรมชาติ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ตลาดชุมชนบ้านค่ายเก่าวัดแค ตลาดชุมชนบ้านค่ายเก่าวัดแค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของชุมชนคุณธรรมวัดแค ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม สำหรับประชาชนและเยาวชนได้แสดงออกในความสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ศิลปการแสดง ดนตรี และการแสดงอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม