ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ จังหวัดยโสธร

ชาวบ้านหนองซ่งแย้ ชุมชนคุณธรรมวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ใช้ภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือศาสนาพุทธ ซึ่งชุมชนได้หลอมรวมวัฒนธรรมประเพณีของ ๒ ศาสนา ทำให้ชุมชนน่าอยู่ มีมนต์เสน่ห์ และน่าท่องเที่ยว

ชุมชนคุณธรรม วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ มีวัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ โบสถ์ไม้ของคริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา มีวัดหนองซ่งแย้ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในชุมชน และมีแลนด์มาร์กพญาแย้ใหญ่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ (โบสถ์อัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้)
ศาสนสถานของคริสตชนในชุมชน มีโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถือเป็น Unseen Thailand ที่ห้ามพลาด เป็นโบสถ์ไม้ศิลปะไทย กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ใช้แผ่นไม้มุงหลังคา ๘๐,๐๐๐ ชิ้น และเสาไม้ขนาดต่าง ๆ มากถึง ๓๖๐ ต้น ส่วนใหญ่เป็นเสาไม้ตะเคียนและไม้แดง มีช่องแสงประดับกระจงสีสวยงาม 

วัดหนองซ่งแย้

พญาแย้
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดยโสธร รูปปั้นพญาแย้ขนาดใหญ่ ลำตัวยาว ๑๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร ตั้งตะหง่าน อยู่ริมถนนสายวารีราชเดชเส้นทางระหว่างอำเภอกุดชุมไปอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในรอบ ๆ พญาแย้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของชุมชน อาทิเช่น ร้านข้าวหลามบ้านเฮา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เดซาแวล

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สระคำขอนดู่ , หนองค่าย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรแมวเก้าชีวิต
กิจกรรม : สนุกกับการเก็บผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น ฝรั่ง มะละกอ ทำกิ่งเพาะชำ และสามารถนำผลผลิตติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ จำนวนรับต่อรอบ : ๕๐-๑๐๐ คน นางประไพร มิ่งขวัญ โทร. ๐๘ ๙๐๖๙ ๔๘๖๔

สวนแก้วตาใบ
กิจกรรม : สัมผัสชีวิตชาวสวน แนะนำการปลูกการใช้ปุ๋ยขี้ไก่ การตัดกิ่งชำ วิธีการตัดผลแก้วมังกร นำผลผลิตที่ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้าน
ค่าบริการ : ๑๐๐ บาท/คน
ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
นางเจียมใจ ตาสว่าง
โทร. ๐๘ ๙๕๐๘ ๖๕๖๓

ฐานการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์พอเพียง
ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียง นางนาคแก้ว คำสอน 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำหมอนกระดูก
ฐานการเรียนรู้การทำหมอนกระดูก สอยเข็มเย็บด้ายด้วยตนเอง สนุกเพลินเพลิน ทำสมาธิกับการทำหมอนกระดูก

ย่ามลายขิด
ฐานการเรียนรู้ย่ามลายขิด การทำพวงกุญแจย่ามหมอนขิด พร้อมรับย่ามขนาดจิ๋วเป็นของที่ระลึก

การร้อยลูกปัด
ฐานการเรียนรู้ ร้อยลูกปัด การร้อยลูกปัดหลากสี พร้อมรับพวงกุญแจเป็นของที่ระลึก

การแปรรูปผ้าขาวม้า
ฐานการเรียนรู้ แปรรูปผ้าขาวม้า กิจกรรมแปรรูปผ้าขาวม้า และรับของที่ระลึก

จักสานไม้ไผ่
ฐานการเรียนรู้ จักสานไม้ไผ่ กิจกรรมจักสาน ข้องเล็กด้วยไม้ไผ่

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ฐานการเรียนรู้ ไม้กวาดทางมะพร้าว กิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว

ทอเสื่อกก
ฐานการเรียนรู้การทอเสื่อกกเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทอเสื่อกก และฝึกทอสื่อกกด้วยตนเอง

การทอผ้าขิดยก ลายโบสถ์
ฐานการเรียนรู้ การทอผ้าขิด ย้อมสีธรรมชาติ ชมการสาธิตการทอผ้าขิดยกลายโบสถ์

การทำไม้กวาด ดอกหญ้า
ฐานการเรียนรู้ ไม้กวาดดอกหญ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม