โอท็อป (หลังศาลากลาง)

ที่ตั้ง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เมืองไม้บาติก
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวอรศรี สุทธิสา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าลายสาเกต
ผ้าไหมลายสาเกต” คือ ผ้าไหมที่ประกอบด้วยลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ในการทอผ้าไหมของ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้นำเอาลายมัดหมี่พื้นบ้าน ๕ ลาย ที่ ได้นำมาประยุกต์ไว้ในผ้าผืนเดียวกันและได้มีการประกาศชื่อลายนี้ว่า คือ “ลายสาเกต” เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ โหวด
ของเล่นพื้นบ้านของภาคอีสานทำด้วยไม้ซางยาวหลายขนาดนำมามัด หรือตรึงด้วยชันโรง โดยเรียงเป็นวงกลมไล่ตามความยาว มีเชือกผูกเป็นหางสำหรับจับแกว่งให้เกิดเสียง หรือเหวี่ยงให้ตกแข่งวัดระยะกัน, เครื่องดนตรีซึ่งดัดแปลงมาจากของเล่นดังกล่าว ใช้
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งณัฐดนัย
น้ำผึ้งมีคุณประโยชน์จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วอายุยืน ไม่แก่เร็ว และนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง บริเวณใดที่มีผึ้งอาศัยอยู่ แสดงถึงคุณภาพอากาศ และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๐๘.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๑๓๖๙ ๘๗๑๑
๖.ช่องทางออนไลน์ เฟสบุค เล็กเมืองไม้บาติก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม