ชุมชนคุณธรรมวัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง จังหวัดมหาสารคาม

วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา นอกจากวิถีชีวิตที่งดงามแล้ว ความเข้มแข็งของชุมชนยังเกิดขึ้นจากพลัง “บวร” (บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ภาคราชการ) ขับเคลื่อนนำพาชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่น่า

วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง ได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพื้นบ้านการผลิตเสื่อที่ทอจากกก ซึ่งแรกเริ่ม เดิมทีใช้วัสดุจากต้นผือที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ต่อมามีผู้นำต้นกกที่มีความเหนียวและสวยงามเข้ามาทอ  จึงเป็นที่นิยม และปัจจุบันพัฒนามาเป็นสินค้า OTOP/CPOT ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนปีละหลายล้านบาท

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศาลาศรีสัจธรรม
เป็นศาลาที่มีทั้งหมด ๓ ชั้น ชั้นแรกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒ เป็นห้องพักสำหรับแขกผู้มาเยือน ชั้นที่ ๓ จุดชมวิวทิวทัศน์และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ของชุมชนมีภาพเขียนวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านแพงในอดีต

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บึงบ้านแพง
เป็นบึงที่มีความอุดมสมบูรณ์มีปลาและสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ชาวบ้านใช้น้ำในบึงแพงเพื่อปลูกต้นกก หน้าหนาวจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาอยู่ เป็นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวของคนในชุมชน  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศาลาลมหล่วง
เป็นศาลาเปิดโล่ง หลังคาสูงใช้สำหรับทำกิจกรรมของชุมชน เช่น ประชุม ฝึกอบรม และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตร

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้ดอนปู่ตา
ดอนปู่ตา ไหว้ดอนปู่ตา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน เป็นการบอกกล่าวว่ามีผู้มาเยือน ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย

ชมการทอเสื่อกก และการแปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ศูนย์การแปรรูปเสื่อกก เยี่ยมชมศูนย์การแปรรูปเสื่อกก      การทอเสื่อกก การนำเสื่อกกมาทำเป็นกระเป๋า เบาะรองนั่ง ชมสินค้าจากการแปรรูปของชุมชน

นั่งรถซาเล้งเที่ยวรอบชุมชน
ชุมชนวัดชัยประสิทธิ์ นั่งรถซาเล้งเที่ยวรอบชุมชน          ชมธรรมชาติที่สวยงามรอบบึงแพง และชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน การตากกก การทอเสื่อ

ไหว้พระ ชมวิวทิวทัศน์และภาพเขียนวิถีชุมชน
ไหว้พระ ชมวิวทิวทัศน์ภาพมุมสูงบนชั้น ๓ ศาลาศรีสัจธรรมและเยี่ยมชมลอมข้าวยักษ์ที่ข้างในเป็นภาพเขียนวิถีชีวิตของชาวบ้านแพง 

รับประทานอาหารพื้นบ้านแสนอร่อย
ศาลาลมหล่วง รับประทานอาหารพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของบ้านแพง อาทิ เนื้อทุบ หม่ำเนื้อ และอาหารตามฤดูกาล

ลอดโพรงไม้แสบงอายุ ๑๐๐ ปี
ศาลาลมหล่วง ลอดโพรงไม้แสบง อายุ ๑๐๐ ปี เพื่อขอพร หากใครกลั้นหายใจลอดโพรงไม้ ๓ รอบ โดยระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสามารถขอพรให้สำเร็จได้ ตามคำบอกเล่าถ้าขอเรื่องสุขภาพ และเรื่องหมดหนี้สินจะสำเร็จ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม