ศูนย์สาธิตการทอผ้าขิดชุมชนบ้านโนนเสลา จังหวัดชัยภูมิ

ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโนนเสลา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าคลุ่มไหล่ เป็นผ้าขิดลายแห่นาค , ลายบายศรีนาคเป่าแคน ขิด ๕๑ ตะกอ ขนาด กว้าง ๗๐ x ๒๒๐ เซนติเมตร ย้อมครั่ง คราม เปลือกมะพร้าว เข และลูกตะโกนา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 1090 5215
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/SukhumcraftBanNonsalaoKhitextile

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม