โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ ๑ ราชบุรี

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ รัตนโกสินทร์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางปาลิดา ประถมภัฏ
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ โอ่งมังกร
โอ่งมังกร เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีลักษณะเป็นลวดลายมังกร จากตำรารอบโอ่งมีทั้งแบบที่วาดด้วยสีหรือปั้นขึ้นรูปนูนต่ำออกจากผิว ด้วยเอกลักษณ์ของดินสีแดงอันมีความเฉพาะตัว และขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การปั้น ติดลาย เคลือบ และเตาเผา โดยใช้เชื้อเพลิงฟืน ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม ถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดราชบุรีมากว่า ๖๐ ปี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ เซรามิค
ผลิตภัณฑ์เซรามิกทุกรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เป็นของใช้และของที่ระลึกต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิด ๐๘.๐๐ น- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๔๖๖๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook Rattanakosin Potterythai

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม