ศูนย์เรียนรู้สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก หมู่ที่ ๑

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรม บวร On Tour วัดโพธิกาญจนาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ กระเป๋าผ้าพื้นเมืองแฮนด์เมด
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวพรประทาน ทองสุข
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าพื้นเมืองแฮนด์เมด
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมทอมือ ลายยศสุนทร
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๕๖๐๘ ๘๘๓๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : พรประทาน ทองสุข
Facebook Fanpag :
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านบึงแก ม.1 จ.ยโสธร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม