อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุม อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้สมญานามว่า “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ ๒,๒๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า อยู่ในระดับความสูง ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกัน ได้แก่ เขาร่ม, เขาแหลม, เขาเขียว, เขาสามยอด และเขาฟ้าผ่า ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดลง ทิศใต้และตะวันตกเป็นที่สูงชัน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำปราจีน, แม่น้ำนครนายก, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง และห้วยมวกเหล็ก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพืชพรรณ ๓,๐๐๐ ชนิด, ผีเสื้อ ๑๘๙ ชนิด, นกป่า ๓๕๐ ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๑ ชนิด


๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท / คน เด็ก ๒๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท / คน เด็ก ๒๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– พักแรมแบบแคมป์ปิ้ง
– ชมธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวล่องแก่ง ชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– เส้นทางเดินป่า
๖. เบอร์โทรศัพท์
– ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๗
– บ้านพัก ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๙
– ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ๐๔๔ ๒๔๙ ๓๐๕
– ด่านตรวจเนินหอม ๐๙๐ ๗๘๒ ๑๙๒๙
๗. ช่องทางออนไลน์
http://www.khaoyainationalpark.com/
https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองผักหนอก จังหวัดสระบุรี

บ้านหนองผักหนอก มีคนชื่อแก้วได้มาบุกเบิกถางป่าเอาพื้นที่ทำไร่ข้างหนองน้ำซึ่งมีผักหนอกขึ้นอยู่มาก ตาแก้วเลยตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองผักหนอก ชาวบ้านก็เลยเรียกตามตาแก้วเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้   ทุกวันนี้หนองน้ำนั้นอยู่แต่ผักหนอกนั้นไม่มีแล้ว มีบริเวณสามแยกทางเข้าวัดสัจพล ชื่อผู้ใหญ่บ้าน   นางประภาภรณ์ เพิ่มพูนผาสุก

หลวงพ่อทันใจ ตั้งอยู่ในวัดหนองผักหนอก เป็นองค์พระขนาดใหญ่สีขาวที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชาอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น สวนดอกเบญจมาศ ไร่องุ่น ผักปลอดสารพิษ และสวนเกษตรอินทรีย์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

หลวงพ่อทันใจ
ตั้งอยู่ในวัดหนองผักหนอก เป็นองค์พระขนาดใหญ่สีขาวที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพบูชา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน
วัดหนองผักหนอก
เป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมของชาวบ้าน ทั้งประชุม จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180 – 402 เมตร
อุทยานแห่งชาติน้ำตกมวกเหล็ก
น้ำตกมวกเหล็ก ตั้งอยู่ในสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นน้ำตกที่ไม่สูง แต่มีบริเวณกว้างมาก เพราะสวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ถึง 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสระบุรี มีถนนเลียบสันเขื่อน ภูเขาล้อมรอบ เป็นธรรมชาติ ด้านซ้ายของอ่างเก็บน้ำทำเป็นจุดชมวิวบนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้อย่างสวยงาม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร ของ คุณสมยศ บุตรน้ำเพชร
ตั้งอยู่หมู่ 7 ห่างจากวัดหนองผักหนอก 2 กิโลเมตร  เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองย่างเสือ เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไปเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรปลอดภัย
สวนผักครูสรรเสริญ
ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ 13 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษบนเนื้อที่ 47 ไร่ โดยมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม เช่น ปลูกผัก มีผลิตภัณฑ์น้ำสลัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักผลไม้อีกหลายชนิด
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งด้านการเกษตร เช่น การปลูกข้าวไร่ ปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การเลี้ยงปลา ปลูกโกโก้ ต้นไม้เศรษฐกิจ ผักหนอก เห็ดทอด ฯลฯ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเพณีปลูกข้าวไร่
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการปลูกข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน   โดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นแปลงสำหรับปลูกข้าวไร่ เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองผักหนองเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยโรงเรียน ชาวบ้าน วัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวนาไว้ให้คงอยู่  
ปั่นจักรยาน
อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก สำหรับเส้นทางปั่นจักยานผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ภูเขา ชมความงดงามธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา ชมธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก
ล่องแก่ง
ล่องแก่งภูเกาะ ล่องแก่ง ภูเกาะ ซึ่งภูเกาะเป็นอีกสาขาของน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เต็มไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ตลอดเส้นทางการล่องแก่ง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงท้าทาย พิชิตแก่งเล็กแก่งใหญ่ กับสายน้ำที่เชี่ยวกราดและไหลแรง นอกจากนี้ยังมีบริการ ATV สำหรับใครที่ชอบความเร็ว ตื่นเต้น และท้าทายเส้นทางหฤโหด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม