พระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1๕ บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๑. พระธาตุหนองสามหมื่น เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้างและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้าง ขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ในสมัยพระไชยเชษฐาธิ-ราชแห่งอาณาจักรลาว พระธาตุหนองสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตั้งอยู่บนฐานเขียงเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณ ๓๒.๗๐ เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งทางขึ้นเป็นทางขึ้นให้คนเดินไป เดินทักษิณาวรรตบนฐานเขียงนี้ได้ ปัจจุบันเหลือบันไดทางขึ้น ๓ ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานปัทม์ หรือที่เรียกว่าฐานเอวบันตามแบบศิลปะลาว รับเรือนธาตุซึ่งมีซุ้มจรนัมยอดสูงทั้ง ๔ ทิศ ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทับยืน ซุ้มด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางรำพึง ซุ้มด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ความสูงขององค์พระธาตุ ประมาณ ๕๕.๓๐ เมตร ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอด
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม