อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง 76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ๑.น้ำตกหงาวเดิมคือ วนอุทยานน้ำตกหงาว อยู่ในท้องที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ำตกหงาว มีเนื้อที่ประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดระนองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้โอนไปขึ้นกับกองอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนมาเป็นผู้ควบคุมดูแลวนอุทยานน้ำตกหงาวอีกหน้าที่หนึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการผนวกวนอุทยานน้ำตกหงาวเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติคลองเพราและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว” เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้วประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 417,500 ไร่
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๗.00 – ๑๘.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน เหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ทางเดินป่า เที่ยวน้ำตก ชมพรรณไม้ ดูนก/ดูผีเสื้อ/ส่องสัตว์ดูดาว อาบน้ำแร่
๖. ช่องทางออนไลน์ E-mail : ngaowaterfall@hotmail.com เว็บไซต์ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม