ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

๑.ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ของจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เล่าความเป็นมา นำเสนอจุดเด่นทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมของอันดามัน สร้างแรงบันดาลใจ และให้ความรู้ในแก่ผู้เข้าชม
โดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็น 5 อาคาร ดังนี้
อาคาร 1 : อันดามัน…ที่สุดแห่งใจ
อาคาร 2 : เส้นทางสายไหมทางทะเล
อาคาร 3 : ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม
อาคาร 4 : เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม
อาคาร 5 : สวรรค์อันดามัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 15:30 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7648 1263
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม