ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง 204 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเกาะหวาย, ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

๑.เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตแบบวัฒนธรรมไทยพวน และสามารถพักค้างคืนที่ได้
๒.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางสุรีย์ สะเภาทอง โทร. 08 5435 9632
๓.ช่องทางออนไลน์
Facebook ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวยตำบลเกาะหวาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม