วัดขนอน

๑.วัดขนอนเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภกมรดกไทยทรงเห็นคุณค่าในการแสดง และศิลปะหนังใหญ่ทรงมีพระราชดำริให้ทางวัด ช่วยอนุรักษ์หนังใหญ่ทั้ง ๓๑๓ ตัว และจัดทำหนังใหญ่ชุดใหม่ขึ้นแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรรับผิดชอบงานช่างจัดทำหนังใหญ่ทั้งหมด ได้นำหนังใหญ่ชุดใหม่ที่สร้างนี้ ทูลเกล้าถวาย เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ณ โรงละครแห่งชาติ และทรงพระราชทานให้วัดขนอน นำมาใช้ ในการแสดงต่อไป
ปัจจุบัน พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ให้ความสำคัญยิ่งต่อการอนุรักษ์หนังใหญ่ ทั้งในอดีตและปัจจุบันทางวัดได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการนำหนังใหญ่วัดขนอนนี้ไปแสดงเผยแพร่ยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้จัดทำพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการหนังใหญ่อายุกว่า ๑๐๐ ปี ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมชมศึกษา พร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ครบทุกกระบวนการ วัดขนอนได้รับรางวัลจาก องค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) และได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๖ ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐
ตลาดด่านขนอน เป็นตลาดที่วัดขนอนจัดทำขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านนำพืชผัก ผลไม้ รวมทั้งอาหาร จากคนในชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ภาชนะที่ใส่จะใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการแสดงหนังใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ชม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
– การแสดงหนังใหญ่
๑. แสดงให้ชมฟรี ณ ตลาดด่านขนอน ในวันเสาร์
เวลา ๑๐.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ น.
๒. นักท่องเที่ยว/หน่วยงาน เข้าชมเป็นหมู่คณะ แสดง ณ โรงมหรสพวัดขนอน รอบละ ๓,๕๐๐ บาท (ประสานล่วงหน้า)
– ตลาดด่านขนอน เปิดทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๓๒๒๓ ๓๓๘๖
มือถือ ๐๘๙ ๕๕๕๔๑๙๕, ๐๘๙ ๔๕๙๖๗๓๒
โทรสาร. ๐ ๓๒๓๕ ๔๒๗๒
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/WatKhanonNangYai/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด /ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม