ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไทรงาม จังหวัดชุมพร

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไทรงามมีจำนวนครัวเรือน ๑๔๙ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๗๒๑ คน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนจึงนำวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับมะพร้าวเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว ดังคำขวัญ “ท่องธรรมะ เที่ยววิถีพร้าว โน้มน้าวชนด้วยกองทุนแม่”

ชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไทรงามมีการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ นำไปสู่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทดำ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยดำเป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง ตั้งอยู่หมู่ ๘ ตำบลบางหมาก ตั้งอยู่ในวัดดอนรวบ ภายในบริเวณจัดแสดง
·    จำลองบ้านไทดำและข้าวของเครื่องใช้
·    นิทรรศการเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีไทดำ
·    ประวัติความเป็นมาของชาวไทดำ เป็นต้น

วัดคูขุด รับฟังธรรมะจากพระครูปลัดธัญภูวริษฐ์ โชติปญฺโญเจ้าอาวาสวัดคูขุด/ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดคูขุดและไหว้พระสำคัญในวัดคูขุด

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เที่ยวชมวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านดอนไทรงามและคลอง ท่าตะเภา บรรยากาศคลองท่าตะเภาเหมาะแก่การล่องเรือชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยรอบ รวมไปถึงวิถีชุมชนที่น่าสนใจอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดชุมพร แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรสำหรับเยาวชน ประชาชน ทั่วไปที่สนใจ ได้มาศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดชุมพร เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผ่านกิจกรรมในชุมชน เช่น  ทำอาหาร ทำขนม แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม