พระธาตุสี่จอม

หมู่ที่ 9 เลขที่ 99 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
๑.พระธาตุสี่จอม ได้แก่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ เป็นฉายาสะท้อนความศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอแม่สะเรียง ว่า “ดินแดนพระธาตุสี่จอม” โดยทั้ง 4 วัด ตั้งอยู่บนดอยหรือภูเขาทั้ง 4 ทิศของเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สร้างขึ้นเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษา เมืองแม่สะเรียงแห่งนี้ วัดและพระธาตุทั้งสี่จอม คือโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งผู้มาเยื่อนสามารถเข้าไปนมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ว่ากันว่าหากสักการะพระธาตุครบทั้งสี่จอม จะเป็นผู้ประเสริฐไปด้วยปัญญา
วัดจอมแจ้งหรือวัดพระธาตุจอมแจ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่สะเรียง ตรงทางเข้าเมืองอำเภอแม่สะเรียง ใกล้กับ พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่สะเรียง อยู่ใกล้ตัวอำเภอแม่สะเรียงมากที่สุด ด้านหน้าวัดมีบันไดนาคทางขึ้น/ลงด้านหน้าภายในวัดพระธาตุจอมแจ้ง ด้านหลังมีพระธาตุจอมแจ้งประดิษฐานอยู่สององค์ มีศิลปกรรมแบบล้านนาแบบผสมผสาน และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ บริเวณโดยรอบ ของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง
วัดพระธาตุจอมทอง เป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองเช่นเดียวกัน ตั้งอยู่เส้นทางเดียว กับวัดจอมแจ้ง วัดจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธมณี มิ่งมงคล” ก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างถูกต้องตาม พุทธลักษณะ 32 ประการของพระพุทธเจ้า
วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านศรัทธา และสักการะบูชา เป็นลักษณะสถูปแบบล้านนา วัดพระธาตุจอมมอญพระธาตุจอมมอญ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง มีลักษณะ สถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์แบบ ล้านนาเก่าแก่ ทั้งยังได้ชม “รอยเท้าอรหันต์ 7 ขวบ” มีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี พระพุทธรูปหลวงพ่อ โตก่ออิฐถือปูน สูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 19 เมตร พระธาตุจอมมอญถือว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งทุ่งนา แม่น้ำ และบ้านเรือน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่ตั้ง วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมทอง ถนนอบจ.มส. 4075 (ป่ากล้วย-ทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดจอมแจ้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ตั้ง วัดพระธาตุจอมทอง ถนนอบจ.มส. 4075 (ป่ากล้วย-ทุ่งพร้าว) ตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรีมยง แม่ฮ่องสอน 58110

ที่ม กระทรวงวัฒนธรรม