ชุมชนคุณธรรมฯ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” วัดดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง ตำบล ดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
๑.ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดดงกลาง มีวัดดงกลางเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมศรัทธาสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นแกนหลักริเริ่มส่งเสริมคุณธรรมในเชิงรุก โดยพระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ประธานชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนคุณธรรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้มาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน มีวิถีการเกษตรปลูกพืชผักไว้ริมรั้ว การทำนาแบบอนุรักษ์ มีประเพณีลอยกระทง “ลาวา สายธาราดงกลาง” ทำจากกะลาเพื่ออนุรักษ์น้ำและลำคลอง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันเสาร์ – อาทิตย์ 06.00 – 18.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ทุกฤดูกาล ตลอดปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6676 9674
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook, YouTube : ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง (บ้านดงกลาง) จังหวัดพิจิตร

ชุมชนบ้านดงกลาง แต่เดิมมีสภาพเป็นป่า ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาบุกร้างสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณลำคลองเมืองเก่าหรือที่เรียกกันว่า “คลองข้าวตอก” มีวัดดงกลางเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี มีความปลอดภัยพร้อมสำหรับผู้มาท่องเที่ยวเยี่ยมเยือน 

มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์ ตลาดชุมชนคุณธรรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผัก ไม้ผลที่ปลูกไว้มาจำหน่าย แลกเปลี่ยนกัน มีวิถีเกษตรปลูกพืชผักไว้ริมรั้ว การทำนาแบบอนุรักษ์ มีประเพณีลอยกระทง ลาวา สายธาราดงกลาง” ทำจากกะลาเพื่ออนุรักษ์น้ำ และลำคลอง

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดดงกลาง
– กิจกรรมตักบาตรทางน้ำทุกวันอาทิตย์
– งานประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง

บ้านเรือนไทยเก่าแก่
– มีสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่น

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

รุกขมรดก ต้นสะตือยักษ์
ชมรุกขมรดกของแผ่นดิน ต้นสะตือยักษ์ อายุกว่า 200 ปี

คลองข้าวตอก
เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนชุมชนบ้านดงกลาง มีกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ประเพณีลอยกระทงลาวาสายธาราดงกลาง

บึงอ้ายจ๋อ
บึงน้ำขนาดใหญ่ สามารถปั่นจักรยานรอบบึง ชมพระอาทิตย์ตกดิน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตลาดชุมชนคุณธรรม วัดดงกลาง ริมคลองข้าวตอก
ตลาดตั้งอยู่ที่ชุมชนคุณธรรม วัดดงกลาง ริมคลองข้าวตอก ทุกวันเสาร์ –อาทิตย์ ชาวบ้านจะนำพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนกัน มีอาหารพื้นถิ่น ขนมไทยโบราณ

ศูนย์การเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
ชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปั้นดินไทย

นาบัว
ชมความสวยงามตามธรรมชาติของนาบัว

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และจุดรับซื้อผัก ผลไม้ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้น้ำส้มควันไม้
สาธิตการทำน้ำส้มควันไม้และการเรียงฟืนที่สวยงาม

กลุ่มจักสาน
ชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอกทุกวันอาทิตย์
วัดดงกลาง จุดเด่นของบ้านดงกลางคือการตักบาตรทางน้ำริมคลองข้าวตอก

เที่ยวชมตลาดชุมชนคุณธรรม
วัดดงกลาง อาหารพื้นบ้าน แกงบอน แกงหยวก แกงขี้เหล็ก น้ำพริกปลาดุกย่าง น้ำพริกกะปิชะอมทอด เย็นตาโฟแห้ง และหมูจุ่มป้าแจ๋ว ขนมไทยแม่บัวขาว กระยาสารทบ้านดงกลาง กล้วยทอดเบรกแตกแม่สว่าง กล้วยม้วนแม่ยุพิน/แม่อารีย์ ข้าวหลามดงกลาง  ผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด ส้มโอ ผักปลอดสารพิษ เช่น ชะอมไร้หนาม

กิจกรรมปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน
กราบนมัสการหลวงพ่อปุ่น หลวงพ่อเตียง ชมวิถีชุมชน ชมรุกขมรดกของแผ่นดินต้นสะตือยักษ์ อายุกว่า 200 ปี ชมพระอาทิตย์ตกดินที่บึงอ้ายจ๋อ

กิจกรรมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกทำน้ำฟักข้าว  เรียนรู้การทำน้ำส้มควันไม้ (การเรียงไม้ฟืนที่สวยงาม)

กิจกรรมรำวงเพื่อสุขภาพ กลองยาว
นักท่องเที่ยวสามารถชมและร่วมกิจกรรมได้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม