ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน เป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล เป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า ด่านกระโทก และเคยเป็นที่พักกองคาราวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราช-เขมร จึงทำให้หมู่บ้านนี้ได้มีชื่อเรียกขานกันมาว่า “ด่านเกวียน”

“สืบสานตำนานดิน อนุรักษ์ถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ คู่ดินด่านเกวียน” จุดเด่นที่สำคัญของชุมชนได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด่านเกวียนที่มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จักกันดี เป็นงานฝีมือของชาวบ้านที่สามารถปั้นดินให้เป็นเงินได้ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน                         

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดด่านเกวียน
เป็นวัดที่อยู่คู่กับตำบลด่านเกวียนมาอย่างยาวนาน โดยคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยราชการที่ 4 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลด่านเกวียน ที่ได้รับทั้งความศรัทธาและเลื่อมใสมาโดยตลอด

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุโบสถวัดด่านเกวียน
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุโบสถวัดด่านเกวียน ที่ประชาชนกราบสักการะบูชา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ณ บ้านผู้ใหญ่เมี้ยน สิงห์ทะเล
เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด่านเกวียนที่มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องปั้นดินเผาเป็นงานฝีมือของชาวบ้านที่สามารถปั้นดินให้เป็นเงินได้ และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สะพานไม้ ๑๐๐ ปี
เป็นสะพานไม้ที่ตั้งอยู่ภายในวัดด่านเกวียน สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำมูล โดยในอดีตนั้น ชาวด่านเกวียนได้ใช้สะพานแห่งนี้ในการเดินทางเพื่อเข้ามายังวัดด่านเกวียน และใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางภายในตำบลด่านเกวียน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้น ดินเผาด่านเกวียน ชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

กราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุโบสถวัดด่านเกวียน ถ่ายรูป ณ จุดเช็คอินหน้าอุโบสถ และเดินชมสะพานไม้โบราณ ข้ามแม่น้ำมูล ไปยังสวนเกษตรพอเพียง ที่อยู่บริเวณทุ่งนาของวัดและถ่ายภาพประทับใจ

เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
บ้านผู้ใหญ่เมี้ยน สิงห์ทะเล และเครือข่ายภูมิปัญญา เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนซึ่งจะทำให้เห็นถึงบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะงานปั้นจากภูมิปัญญาที่พร้อมให้ความรู้ได้โดยตรง ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความรู้เท่านั้นนักท่องเที่ยวสามารถลงมือประดิษฐ์ครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตนเอง

ชมและช้อป
แหล่งจำหน่ายสินค้าของคนภายในพื้นที่ เช่น ร้านมดแดง โค้งพันล้านด่านเกวียน สมานเครื่องปั้น มดแดงดินเผา ลานจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

รับประทานอาหารพื้นบ้าน

ร้านโชว์ลาย , ครัวเครื่องปั้น, ตำถาดดานเกวียนส้มตำ ไก่ทอด by ป้าปุ, เจ๊แหวดก๋วยเตี๋ยวเป็ดยกซดก๋วยเตี๋ยวเป็ด สูตรโบราณ, ก๋วยเตี๋ยวกลางไร่, ขนมจีนแม่ทองดี, ข้าวกะเตี๋ยวอิ่มบุญตามสั่งร้านอาหารเหล่านี้มีจุดเด่นที่ส่วนประกอบในการประกอบอาหารมักเป็นไปตามฤดูกาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม