ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคูณ จังหวัดมหาสารคาม

ตั้งอยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำมีแหล่งน้ำจากสระน้ำที่ขุดลอกขึ้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ และอยู่ใกล้ตลาด ซึ่งในชุมชนได้ยึดหลักอาชีพเกษตรกรรม โดยได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และอาชีพหลักอีกหนึ่งอย่าง คือ การจัดทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเป็นสินค้าของฝากของระลึกของชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ มีการแปรรูปอาหารที่เป็นของสดให้สามารถอยู่ได้นาน และขายได้อีกทั้งรสชาติยังเป็นแบบดั้งเดิมสามารถทำขายและเป็นของฝากได้ 

ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ ได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูก และนำผลผลิตไปขาย หรือมีพ่อค้ามารับที่สวน และปัจจุบันได้จัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และได้พัฒนามาเป็นสินค้า OTOP/CPOT ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

โบสถ์โบราณทรงยวน มีหลวงพ่อเมตตาคันธาระ ขอพรให้อุดมสมบูรณ์ชีวิตสงบสุข
เป็นที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณ อายุ 120 ปี สร้างโดยช่างชาวยวน มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองนพคุณบรรจุในโบสถ์

หลวงพ่อทองนพคุณ อธิษฐานจิตเสี่ยงทายศักดิ์สิทธิ์นักแล พระพุทธรูปที่สำคัญและเป็นที่เคารพบูชามาแต่สมัย โบราญ อายุ 113 ปี

รุกขมรดก ต้นค้างคาวคู่ เป็นต้นค้างคาวที่มีอายุหลายร้อยปี อยู่บริเวณจวนเจ้าเมืองเก่า เท้าศรีสุวรรณวงษา
ต้นค้างคาวไม้อายุ ๑๐๐ ปี

จวนเจ้าเมืองเก่า เท้าศรีสุวรรณวงษา
พระศรีสุวรรณวงศา (จารเดช) เป็นคนตั้งเมืองพยัคฆภูมิพิสัย ณ ที่ตรงนี้ตรงบริเวณต้นค้างคาวโนนปะหลาน จึงได้จัดตั้งเป็นอนุสรณ์เพื่อสักการะและระลึกถึง

พระธาตุอินทร์แปลง (สถานที่ใกล้เคียง) ห่างจากวัดทองนพคุณ 20 กิโลเมตร
ที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ ท่านหลวงพ่อได้พาชาวบ้านสร้างพระธาตุแห่งนี้ขึ้นมา โดยองค์พระธาตุนั้นได้แรงบันดาลใจมาจาก ความศรัทธาต่อองค์พระธาตุชาวบ้านได้เข้ามาช่วยกันก่ออิฐถือปูนแต่ง เติมจนกลายเป็นเป็นพระธาตุอินแปลง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนและวิถีชีวิตคนในชุมชน การทำนา โดยใช้ควายในการไถนา
บ้านโนนสูง ต.ปะหลาน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ขี่ควายชมทุ่ง

ดอนปู่ตา ศาลปูเจ้านันทเมฆ
บ้านโนนสูง ต.ปะหลาน ไหว้ดอนปู่ตา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน เป็นการบอกกล่าวว่ามีผู้มาเยือน ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้ทางเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาการปลูกผัก การลดน้ำ และการตลาดในการจำหน่ายพืชผักสวนครัว และวิถีชีวิตแบบพอเพียง

ท่องเที่ยวโดยชุมชนและวิถีชีวิตคนในชุมชน การทำนา โดยใช้ควายในการไถนา และขี่ควายชมทุ่ง
ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ขี่ควายชมทุ่ง บ้านโนนสูง ต.ปะหลาน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

จำหน่ายของฝากของระลึกของชุมชน
ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัดทองนพคุณ ร่วมทำอาหารของฝากของระลึก และนำมาจำหน่ายยังบริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าของวัดทองนพคุณ

ขนมศิลาอ่อน (ขนมเปียกปูน)
ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณ บ้านโนนสูง ต.ปะหลาน ชุมชนคุณธรรมวัดทองนพคุณร่วมกันทำขนมศิลาอ่อนเป็นของฝาก และของระลึกของชุมน และเป็นการสืบทอดของบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายายให้คงอยู่ สืบไป

ฟ้อนต้อนรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมร่วมสร้างความสามัคคี
ฟ้อนสตรีศรีพยัค วัดทองนพพคุณ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม