วัดนครชุม จ. พิจิตร

ที่ตั้ง 146 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สามง่าม-วังจิก เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร
๑.วัดนครชุม เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิจิตรมาอย่างยาวนาน เป็นวัดที่สร้างในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี มีอายุราว 800 ปี เอกลักษณ์ที่สำคัญของวัดนครชุม ทางด้านตะวันออกมีพระอุโบสถเก่าที่ดูขรึมขลัง อุโบสถหลังนี้ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูน เครื่องบนเป็นไม้โดยใช้สลักไม้แทนตะปู มีช่องระบายลมแทนหน้าต่าง ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยโบราณ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ซึ่งเคยใช้เป็นพระประธานในพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมัยก่อน ซึ่งเป็นพิธีสำคัญตามโบราณราชประเพณี วัดนครชุมนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหญ่ เป็นวัดเดียวในตัวเมืองพิจิตรเก่าที่ไม่ได้เป็นวัดร้าง 
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 17.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5665 5015
๕.ช่องทางออนไลน์ shorturl.asia/doaWH
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม