ชุมชนคุณธรรมบ้านบางปรง (วัดบางปรงโชติการาม)

ชุมชนบ้านบางปรงเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองบางปรง ต่อมามีถนนตัดผ่านกลางหมู่บ้านทำให้ประชาชนนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนริมถนนกันมาก ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรและรับจ้างทั่วไป โดยมีวัดบางปรงธรรมโชติการาม เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชุมชน

เป็นชุมชนมีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม มีวัดบางปรงธรรมโชติการามเป็นศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ คือ หลวงพ่ออู่ทองพระพุทธรูปโบราณ โบราณสถานวิหาร (อุโบสถหลังเก่า) อายุ ๒๐๐ กว่าปี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และพระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณสร้างแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบางปรงธรรม โชติการาม

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ชื่อร้าน “หมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี” นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นของฝากของที่ระลึก ได้แก่ หมูสะเต๊ะผู้ใหญ่ศรี เครื่องดื่มสมุนไพรผู้ใหญ่ต้อย ขนมไทยป้าน้อย ขนมเปี๊ยะบางปรง ขนมกงบางปรง กระยาสารท ของบ้านบางปรง

วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2482 ซึ่งเป็นสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนิยมเข้ากราบสักการะขอพร

วัดบ้านนาเทพธาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒

วัดบ้านนาเทพธาราม สักการะพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรหน้าหลวงพ่อโสธร พระนามหลวงพ่อโต สูง ๑๙ เมตร โดยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา และกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัด

ตลาดนัดชุมชนบ้านบางปรง

ตลาดนัดตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดบางปรงโชติการาม เป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนที่มีความสด สะอาด ราคาย่อมเยา ตลาดนัดชุมชนบ้านบาง เป็นวิถีชีวิต ของชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน โดยมีจิตอาสาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองบางพระ เป็นคลองธรรมชาติขนาดใหญ่ เชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกง เมื่ออดีตเป็นคลองที่ใช้ในการสัญจรของคนในชุมชน ในปัจจุบันคลองดังกล่าวใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชุมชน ซึ่งมีวัดบางปรงธรรมโชติการามตั้งอยู่ริมคลอง โดยวัดใช้คลองบางพระจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงและมีการสร้างศาลาริมน้ำเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนวิริยภูมิ แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรผสมผสาน และให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น สถานที่จัดประชุม อบรม ให้บริการร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการที่พักค้าง และร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ในชุมชน และนอกชุมชน และมีการจัดสถานที่ ทัศนียภาพให้สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจัดจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

แห่ผ้าห่มพระธาตุ

วัดบางปรงโชติการาม

กิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุ จัดขึ้นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ห่มพระธาตุมาถวายห่มพระเจดีย์ เป็นการรักษาให้พระเจดีย์ยังคงอยู่สืบทอดต่อไป และเพื่อแสดงปณิธานเจตนารมณ์ ที่จะยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยพระสงฆ์จะนำคำกล่าวบูชาและเดินนำขบวนแห่ผ้ารอบพระธาตุเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา โดยผู้ร่วมงานจะเข้าร่วมขบวนด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม