ชุมชนคุณธรรมวัดนาทวี จังหวัด สงขลา

ชุมชนคุณธรรมวัดนาทวี มีวัดนาทวีเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้แกเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ การรวมกลุ่มต่าง ๆ  ในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ / กลุ่มออมทรัพย์ / โดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาที่เกิดขึ้นตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๑๐ เจตนารมณ์ของผู้นำชุมชน ต้องการให้ลูกบ้าน  ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาโดยมีการประกาศชุมชนปลอดเหล้า/ปลอดการพนัน /ปลอดสิ่งเสพติด/ปลอดการลักขโมย/ปลอดการทะเลาะวิวาท 

ชุมชุมคุณธรรมวัดนาทวี มีผู้นำพลัง “บวร” ที่มีวิธีคิดในการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เน้นการสืบทอดประเพณีตามที่เคยปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่น สามารถร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในด้านพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสำคัญทางศาสนา การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ   มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสองศาสตร์ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเข้าใจมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์กัน ที่สะท้อนให้เห็นความร่วมมือและการแบ่งหน้าที่กันในชุมชนอย่างชัดเจน  

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดนาทวี วัดนาทวีเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นกลไกลสําคัญในการ ส่งเสริมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการอบรมกล่อมเกลาสมาชิกในชุมชน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่   จัดกิจกรรม  ให้ความรู้ด้านศีลธรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชน

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ท่าน้ำสีรุ้งวัดนาทวี เป็นสถานที่สวย ๆ ภายในวัดนาทวี สำหรับให้นักท่องเที่ยว ได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จึงทำให้วัดนาทวีทุกวันนี้ มีทั้งเด็ก ๆ เยาวชน และครอบครัวต่าง ๆ พากันมาเดินเล่น  ดูคำคม บทกลอน และสุภาษิต สอนใจ ทำแต่สิ่งดี ๆ โดยจะติดตามต้นไม้ตามริมถนนสายรุ้ง

สะพานสามสี ชลประทาน ปลัก-ปลิง เป็นที่ทำการชลประทาน ปลักปลิง ได้บำรุงรักษาโดยการทาสี เพื่อให้เป็นจุดเด่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และเหมาะแก่การออกกำลังกาย วิ่ง ปั่นจักรยานและกิจกรรมอื่น ๆ

ร้านอาหารพื้นเมือง “ร้านป้าเหวียน” เป็นร้านเก่าแก่อายุกว่า 50 ปี ขายอาหารพื้นบ้านข้าวราดแกง ขนมจีน เถ้าคั่ว และขนมหวานพื้นบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ พระอาจารย์ภัตร (อริโย) ศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์รวมแห่งพหุวัฒนธรรม ตั้งเป็นพหุวัฒนธรรม นวัตกรรมชุมชน เรียกว่าชุมชนต้นแบบ เพราะว่าที่ตรงนี้เป็นชุมชนที่หลากหลายทางศาสนาที่อยู่กันมาเนิ่นนานแล้ว ตรงนี้เป็นตัวต้นแบบตั้งแต่พี่น้องชาวพุทธ พี่น้องชาวอิสลาม ที่ได้มาเที่ยวกันที่มาช่วยเหลือกัน ในการทำนาข้าวที่ครบวงจร 

หมู่บ้านชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาทวี คนในชุมชนเคารพเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความ เป็นเครือญาติ เอื้ออาทรแบ่งปัน ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีการลักขโมย ลด ละ เลิกอบายมุข ปลอดยาเสพติด และอาชญากรรม 

ที่ทำการชุมชนนาทวี หมู่ที่ 4 ภายในชุมชน มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ เกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ / กลุ่มออมทรัพย์ / โดยเฉพาะกลุ่มจิตอาสาที่เกิดขึ้นตามพระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์        รัชกาล ที่ ๑๐

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สัมผัสแลนด์มารคท่าน้ำสีรุ้ง วัดนาทวี ท่าน้ำสีรุ้ง วัดนาทวี นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสแลนด์มารคท่าน้ำสีรุ้งวัดนาทวีร่วมถ่ายรูป ได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรมดำนาแบบโบราณในฤดูการทำนา ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร (อริโย) นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตการทำนาโดยร่วมกิจกรรมดำนากับชุนได้ ประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะแบบโบราณในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ศูนย์การเรียนรู้ พระอาจารย์ภัตร  (อริโย) นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตการทำนาโดยร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะแบบโบราณ ร่วมกับชุมชนได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม