ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง

๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป ลวดลายสวยงาม น่าสวมใส่และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุในจังหวัดราชบุรี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋า/ย่ามผ้าจก (CPOT)
จากภูมิปัญญาการทอผ้าที่สืบทอดกันมาของชาวไท-ยวน นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้ เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
มือถือ ๐๘ ๑๘๖๘ ๓๔๒๖, ๐๘ ๗๙๑๗ ๔๗๓๔
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook ปู ดลตวรรณ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จังหวัดราชบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาเล็ก ๆ มีลำห้วยเล็ก ๆ ๒ สาย คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ และ สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีเป็นอัตลักษณ์ ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง คนในชุมชนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายชาติพันธุ์ไท-ยวน มีบรรพบุรุษอพยพมาจากตอนเหนือของไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ทำให้มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย การทอผ้าจก อาหารชาติพันธุ์ และมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างประเพณีบุญเดือน ๓ ตักบาตรข้าวต้มมัด หรือการตักบาตรเทโวช่วงเทศกาลออกพรรษา การเทศน์มหาชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

รอยพระพุทธบาท บนยอดเขา
บนยอดเขามีมณฑปเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางขึ้นมีบันไดนาค ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนาหนอง ประชาชนสามารถขึ้นไปกราบนมัสการได้ทุกวัน โดยจะจัดงานปิดทองรอยพระพุทธบาท เป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  

จิตรกรรมฝาผนัง และธรรมมาสน์ทรงบุษบก
ภายในศาลาการเปรียญ วัดนาหนอง ที่กระดานคอสองมีจิตรกรรม เรื่องราวพระพุทธประวัติ เรื่องทศชาติชาดก และภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนังนี้ มีคุณค่าด้านศิลปะ คุณค่าทางศาสนา คุณค่าทางโบราณคดี และมีธรรมมาสน์ทรงบุษบก ฝีมือช่างชาวอัมพวาวางอยู่กลางศาลา ๑ หลัง 

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรี วัดนาหนอง
มีอาคารตั้งอยู่ในวัดนานอง เป็นสถานที่อนุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าจก ผ้าทอไท-ยวน โดยศูนย์ฯ นี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทอผ้าของชาวบ้าน เมื่อว่างจากทำนาทำไร่ ชาวบ้านจะนำผ้าทอมาจำหน่ายที่ศูนย์ฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งผ้าทอมีหลายแบบหลายลวดลาย ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบประยุกต์ ไว้ 

ต๋าหลาดไท-ยวน วัดนาหนอง
เป็นตลาดชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนตำบลดอนแร่ และวัดนาหนอง ที่ต้องการสร้างอาชีพเสริมให้คนในชุมชน ตลาดเปิดทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เป็นตลาดวิถีชุมชน จำหน่ายพืชผัก สินค้าการเกษตร  ของกิน ของใช้ ผ้าทอ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไท-ยวน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดชมวิวทุ่งนา สะพานไม้
ตั้งอยู่ริมถนน บริเวณตรงข้ามต๋าหลาดไท – ยวน  เป็นทุ่งนาสีเขียว มีซุ้มมุงจาก ให้นั่งพักผ่อน มีสะพานไม้ให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป เช็คอิน สัมผัสธรรมชาติแบบชนบท

จุดชมวิวบนยอดเขารอยพระพุทธบาท
ทางขึ้นสู่ยอดเขา อยู่ในบริเวณวัดนาหนอง เดินขึ้นบันได ๑๓๐ ขั้น ชมวิวมุมสูงตำบลดอนแร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ครัวชุมชนวัดนาหนอง
เป็นความร่วมมือของชุมชน และวัด ปลูกพืชผักต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป และทำโรงเห็ด โดยจะมีกลุ่มสตรีช่วยกันดูแลเก็บเห็ดไปจำหน่าย สร้างรายได้เสริม และนำพืชผักไปบริโภคในครัวเรือน

ไร่แสวงสุขโฮมสเตย์
เป็นไร่ที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม