ชุมชนคุณธรรมบ้านจอมปลวก (วัดบางน้อย)

ชุมชนจอมปลวกเป็นชุมชนที่มีชื่อเดียวกับตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที ซึ่งเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ๒ ตำบลในจังหวัดราชบุรีตามคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษถึงชื่อตำบลจอมปลวก ว่า สมัยก่อนคนในละแวกนี้ สัญจรกันไปมาทางเรือ มีคลองเล็กคลองน้อย คลองย่อยมากมายที่ปากคลอง ต่อมากลายเป็น “คลองจอมปลวก” และ “บ้านจอมปลวก” จนเป็นตำบลจอมปลวกไปในที่สุด 

เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯบ้านจอมปลวก (วัดบางน้อย) คือ เป็นชุมชนชาวสวนที่ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัดบางน้อย พระนอนแสนเหรียญ เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ภายในวัดบางน้อยมีพระนอนองค์ใหญ่ หรือ พระพุทธไสยาสน์ ยาว ๑๙ เมตร สูง ๓ เมตรเศษ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้าวัดซึ่งปิดด้วยเหรียญชนิดต่าง ๆ รวมกว่าห้าแสนเหรียญ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดบางน้อย
วัดบางน้อย ตั้งอยู่ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์หรือหลวงพ่อพระนอนซึ่งมีความยาว ๑๙เมตร สูง ๓เมตรเศษ เป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามว่าในอดีต หลวงพ่อคงอดีตเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อมเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลองเป็นผู้สร้างถวายหลวงพ่ออยู่อดีตเจ้าอาวาสวัดบางน้อยแห่งนี้ เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วต่อมาพระนอนองค์ดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมจึงมีการสร้างพระนอนขึ้นใหม่ครอบทับองค์เดิมที่ภายในบรรจุไหกระเทียมอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า๓๐๐ปีไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชา
ตลาดน้ำริมสระพระนอนแสนเหรียญ
ตลาดชุมชนภายในวัดบางน้อย ที่เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำอาหาร สินค้าชุมชน ของฝาก มาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองบางน้อย
ล่องเรือเส้นทางคลองบางน้อย ชมบรรยากาศวิถีชีวิตริมน้ำ และแวะไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ริมน้ำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม มีการเลี้ยง ไก่ชิงช้าสวรรค์ ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้บนเนื้อที่เพียง ๑ ไร่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชนได้มาศึกษาหาความรู้ กระทั่งปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจำนวน ๖๐ ฐานเช่น การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า,การเลี้ยงปลาในร่องสวน,แก๊สชีวภาพ,การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์,น้ำส้มควันไม้,ไก่หลุม,เป็ดหลุมและไข่เค็มรสต้มยำ เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ใส่บาตรพระ ถวายสังฆทานทางเรือ
วัดบางน้อย กิจกรรมใส่บาตรพระ และถวายสังฆทานทางเรือ ที่บริเวณตลาดน้ำริมสระพระนอนแสนเหรียญ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.ของทุกวัน
ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองบางน้อย
คลองบางน้อย นักท่องเที่ยวสามารถลงเรือเพื่อล่องไปตามคลองบางน้อย ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านและชุมชนริมฝั่งคลองบางน้อย

มา กระทรวงวัฒนธรรม